Flexibla mekanismer

Inom Kyoto protokollet finns två former av flexibla mekanismer. Den första är handel med utsläppsrätter som bland annat inletts inom EU. Den andra är de så kallade projektbaserade mekanismerna CDM och JI (Clean development mechanism och Joint Implementation). Dessa är inrättningar som gör att investerare i ett land som är bundet av Kyotoprotokollet kan tillgodoräkna sig utsläppskrediter genom att investerar i ett projekt för att reducera utsläpp i ett annat land.