Emission

Inom energiterminologi är emission detsamma som utsläpp av ämne eller energi i omgivningen. Termen finns också inom finansiell ekonomi och då antingen som fondemission eller som nyemission.