Elasticitet

Ett ekonomiskt mått som anger den utbjudna eller efterfrågade kvantitetens känslighet för olika variabelförändringar. Elasticiteten kan till exempel visa på en varas priskänslighet. Om man till exempel höjer priset på margarin så avgör priselasticiteten hur efterfrågan av margarin kommer att påverkas av den här prishöjningen. Vissa varor är mer priskänsliga än andra. Ekonomisk teori har identifierat fyra typer av elasticiteter. Priselasticitet, inkomstelasticitet, korselasticitet och substitutionselasticitet.