Ekonomisk standard

Ett statistiskt mått som beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet i fasta priser. Disponibel inkomst är skattepliktiga och skattefria inkomster (från arbete och kapital) samt transfereringar minus skatter. Konsumtionsenhet är en person i ett hushåll men viktas olika beroende på hur många som ingår i hushållet.