Budgetpolitiska mål

De budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, att inte överskrida fastställt utgiftstak och att uppfylla det kommunala balanskravet.