Så har vi räknat

 

<< Så har din skatt förändrats

Räknesnurran redovisar hur mycket skatten har förändrats per mandatperiod. I praktiken betyder det att den första sifferkolumnen visar hur mycket skatten förändrats mellan 2006 och 2010. Den andra mellan 2010 och 2014, samt den tredje mellan 2014 och 2018. Summerar man samtliga kolumner får man fram förändringen för hela perioden, 2006-2018.

För att skapa jämförbarhet över tid hålls prisbasbelopp konstanta i beräkningarna. Senaste årets värde används. Denna åtgärd kan man säga kompenserar för inflationen. Den andra saken man måste göra för att uppnå jämförbarhet över tid är att ta hänsyn till inkomstökningar. Varje år tenderar genomsnittsinkomsten att öka och skattesystemet tar hänsyn till detta genom att räkna upp skiktgränserna. Denna uppräkning görs i normalfallet med inflationstakten plus två procentenheter. När regeringar gjort avsteg från denna princip redovisas detta som antingen skattehöjningar eller sänkningar på raden Skiktgränser statlig skatt.

Storleken på skatteförändringarna redovisas på årsbasis i utgångsläget. Genom att klicka i rutan längst ner kan man dock ta del av informationen på månadsbasis istället.

Källan för de politiska majoriteterna på kommun- och landstingsnivå är SKL.

Beskrivning av de olika posterna/raderna

Arbetsgivaravgift – Visar differensen i arbetsgivaravgift mellan det första året i mandatperioden och det sista.

Jobbskatteavdrag – Visar differensen i jobbskatteavdrag mellan det första året i mandatperioden och det sista. För beräkningen används det senaste värdet för kommunalskatten.

Förhöjt grundavdrag – Visar differensen i förhöjt grundavdrag mellan det första året i mandatperioden och det sista. Notera att även skillnaden i statlig inkomstskatt som kan uppkomma genom att det förhöjda grundavdraget pressar upp skiktgränserna ingår i denna post.

Skiktgränser statlig skatt – Visar differensen i förhöjt grundavdrag mellan det första året i mandatperioden och det sista. Om avsteg i uppräkningstakten för skiktgränserna gjorts räknas detta som antingen skattehöjningar eller sänkningar. Normal uppräkningstakt, inflationen plus två procentenheter, betraktas som oförändrad skatt.

Reduktion för sjuk/aktivitetsersättning – Visar differensen i skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning mellan det första året i mandatperioden och det sista.

Kommun – Visar differensen i skatten till kommunen mellan det första året i mandatperioden och det sista. Notera att det förhöjda grundavdraget för äldre inte påverkar denna post utan den förändringen redovisas separat.

Landsting – Visar differensen i skatten till landstinget mellan det första året i mandatperioden och det sista. Notera att det förhöjda grundavdraget för äldre inte påverkar denna post utan den förändringen redovisas separat.