Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2017 för personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg år 2007 och 2012. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag. Här kan du läsa mer om variablerna som används i redovisningen.

>> Excelunderlag med data och förklaringar

Etableringsgrad

Etableringsgraden redovisas enligt SCB:s etableringsmått. Det finns totalt sex undergrupper varav den högsta, Etablerad ställning på arbetsmarknaden, är det mått som redovisas på Gymnasiepejl. Här inkluderas enbart personer som haft en arbetsinkomst om minst 197 100 kronor under 2017, varit sysselsatta enligt sysselsättningsregistrets definition och inte haft förekomst av arbetslöshet under året eller studerat vid högskola.

I SCB:s etableringsmått finns även undergrupperna Osäker ställning på arbetsmarknaden, Svag ställning på arbetsmarknaden, Utanför arbetsmarknaden, Högskolestuderande och Övriga studerande. Dessa redovisas inte på Gymnasiepejl men är ömsesidigt uteslutande med måttet som redovisas.

Medianinkomst

Medianinkomsten redovisas med hjälp av SCB:s variabel Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Förutom kontant bruttolön och inkomst av aktiv näringsverksamhet ingår även inkomster från sjukpenning, havandeskapspenning, smittbärarpenning, sjuklönegaranti, skattepliktig arbetsskadeersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av barn, närståendepenning och rehabiliteringsersättning i måttet. Inkomsten redovisas dock enbart när kontant bruttolön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet är större än noll.

Medianinkomsten mäts bland samtliga personer med slutbetyg från programmet oavsett sysselsättningsstatus under 2017 och justeras inte upp till heltidsersättning.

Medianinkomsten ska inte ses som en garanterad inkomstnivå efter avslutade studier och inte heller misstas för genomsnittlig lönenivå bland de som är etablerade på arbetsmarknaden.

Skolor och program

Programmen som redovisas i Gymnasiepejl följer den programstruktur som gällde före gymnasiereformen 2011 då det är dessa program som eleverna avslutade år 2007 och 2012. Sedan dess har det skett förändringar och omorganiseringar av gymnasieskolan som gör att skolor och program kan ha förändrats eller lagts ned. Direkta jämförelser mellan program ska göras med försiktighet då förändringar även finns inom programmen. Längre ned på den här sidan får du vägledning i de förändringar som skett på programnivå.

Elever

I Gymnasiepejl redovisas enbart resultat för elever med slutbetyg efter avslutade studier 2007 och 2012. Observera att utfallen på fem och tio år berör olika elevkullar. Är det för få elever som avslutat ett program med ett slutbetyg prickas resultatet enligt SCB:s sekretessregler.

Sekretess

För att skydda den personliga integriteten prickas resultat som berör för få personer enligt SCB:s sekretessregler. Det innebär att resultat över etableringsgrad och/eller medianinkomst kan prickas och visas som ej tillgängligt (e/t) i tabellen om för få av programmets elever inkluderas i respektive mått.

Saknas resultat helt för en skola eller ett program kan detta även bero på att de inte existerar under det valda året. Dessa visas också som ej tillgängligt (e/t).

Tidigare och nuvarande gymnasieprogram

Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Kursplaner har även justerats och direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Här nedanför får du vägledning i förändringarna inom respektive inriktning.

Barn- och fritidsprogrammet

Tidigare specialiserade man sig genom valbara kurser. Nu finns istället tre inriktningar att välja mellan: (1) fritid och hälsa, (2) pedagogiskt arbete och (3) socialt arbete.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Det tidigare byggprogrammets inriktning - hus - och anläggning - har nu blivit betydligt mer specialiserad genom fler inriktningsval. I dag har programmet fem inriktningar: (1) anläggningsfordon, (2) husbyggnad, (3) mark och anläggning, (4) måleri samt plåtslageri.

Ekonomiprogrammet

I samband med Gy11 blev ekonomiprogrammet ett nationellt gymnasieprogram. Tidigare var ekonomi en inriktning inom det samhällsvetenskapliga programmet. Elever som läser ekonomprogrammet kan välja mellan två inriktningar: (1) ekonomi och (2) juridik.

El- och energiprogrammet

De två nationella gymnasieprogrammen el-programmet respektive energiprogrammet slogs ihop i samband med Gy11. Det nya el- och energiprogrammet har i dag fyra inriktningar: (1) automation, (2) dator- och kommunikationsteknik, (3) elteknik och (4) energiteknik.

Estetiska programmet

Estetiska programmet lämnades praktiskt taget oförändrat i GY11. Programmet har idag fem inriktningar: (1) bild och formgivning, (2) dans, (3) estetik och media, (4) musik och (5) teater.

Fordons- och transportprogrammet

Tidigare fokuserade programmet mestadels på hantverket och grunderna kring karosseri, fordonsteknik, flygteknik och transport. Efter Gy11 strök man flygteknik som inriktning och delade därefter upp inriktningen fordonsteknik till två specialiserade delar: lastbil och personbil. Programmet har i dag fem inriktningar: (1) godshantering, (2) karosseri och lackering, (3) lastbil och mobila maskiner, (4) personbil och (5) transport.

Handels- och administrationsprogrammet

Tidigare specialiserade man sig genom valbara kurser. Nu finns istället två inriktningar att välja mellan: (1) administrativ service och (2) handel- och service.

Hantverksprogrammet

Tidigare specialiserade man sig genom valbara kurser. Nu finns istället fem inriktningar att välja mellan: (1) finsnickeri (2) florist, (3) frisör, (4) textil design och (5) övriga hantverk.

Hotell- och turismprogrammet

För att ytterligare fokusera på besöksnäringen har man gjort om det gamla hotell- och- restaurangprogrammet till hotell- och turismprogrammet. Programmet har nu två inriktningar: (1) hotell och konferens och (2) turism och resor.

Restaurangdelen slogs ihop med det gamla livsmedelsprogrammet och bildade sedan det nya restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Humanistiska programmet

I samband med Gy11 blev humanistiska programmet ett nationellt gymnasieprogram. Tidigare har det varit en inriktning inom det samhällsvetenskapliga programmet. Humanistiska programmet har två inriktningar: (1) kultur och (2) språk.

Industritekniska programmet

Efter Gy11 ligger tyngdpunkten på tekniken när man läser industri. Tidigare var de fyra inriktningarna: industri, process, textil, konfektion, och trä. Nu finns det istället fyra inriktningar att välja mellan: (1) driftssäkerhet och underhåll, (2) processteknik, (3) produkt- och maskinteknik och (4) svetsteknik.

Naturbruksprogrammet

Tidigare specialiserade man sig genom valbara kurser. I dag finns det istället fyra inriktningar att välja mellan: (1) djur, (2) lantbruk, (3) skog och (4) trädgård.

Naturvetenskapsprogrammet

I dag kan man till skillnad från tidigare läsa inriktningen naturvetenskap- och samhälle som kombinerar delar från de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Programmet har två inriktningar: (1) naturvetenskap och (2) naturvetenskap- och samhälle.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurangdelarna inom det gamla hotell- och restaurangprogrammet slogs ihop med det gamla livsmedelsprogrammet och bildade det nya restaurang- och livsmedelsprogrammet. Programmet har tre inriktningar: (1) bageri och konditori, (2) färskvaror, delikatesser och catering och (3) kök och servering.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Detta program har genomgått betydande förändringar i och med Gy11. Inledningsvis gjorde man inriktningarna mot ekonomi och humaniora till två nya nationella gymnasieprogram, ekonomiprogrammet respektive humanistiska programmet. Medieprogrammet lades ner och blev istället en inriktning inom det samhällsvetenskapliga programmet, tillsammans med en ny inriktning mot beteendevetenskap. Programmet har i dag tre inriktningar: (1) beteendevetenskap, (2) medier, information och kommunikation och (3) samhällsvetenskap.

Teknikprogrammet

Tidigare specialiserade man sig inom teknikprogrammet genom valbara kurser. Nu finns det istället fem inriktningar att välja mellan: (1) design- och produktutveckling, (2) informations- och medieteknik, (3) produktionsteknik, (4) samhällsbyggande och miljö, och (5) teknikvetenskap.

Elever från Teknikprogrammet kan läsa en vidareutbildning till gymnasieingenjör i form av ett fjärde tekniskt år.

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet helt nytt program som syftar till att utveckla elevernas kunskaper inom drift och underhåll; samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system. Programmet har fyra inriktningar: (1) fastighet, (2) kyl- och värmepumpsteknik, (3) ventilationsteknik och (4) VVS.

Vård- och omsorgsprogrammet

Tidigare omsorgsprogrammet blev i och med GY11 vård- och omsorgsprogrammet. Programmet har inga inriktningar och istället får eleverna fördjupa sig genom valbara kurser.