Finansiering av skolan - internationellt

I Sverige är all utbildning i grundskola och gymnasieskola finansierad med offentliga medel. Detta är tämligen unikt ur ett internationellt perspektiv. De flesta länder har en blandning av offentlig och privat finansiering. 

Schweiz är det land där privat finansiering av gymnasieskolan är mest förekommande. 32,7 procent av utgifterna för gymnasieskolan kommer från privat sektor.

För grundskolan är Australien det land där högst andel av finansiering kommer från privat sektor och andelen uppgår till 23,3 procent. Sverige och Norge är de enda länder där både grundskolan och gymnasieskolan finansieras av det offentliga till 100 procent. 

I vissa länder är terminsavgifterna avdragsgilla. Det innebär i praktiken att föräldrar får tillbaka en del eller hela avgiften via en skattereduktion eller bidragsutbetalning. I statistiken behandlas detta som privat finansiering trots att skattesubventioner och bidrag kan utjämna den faktiska kostnaden. 

Uppdelningen av gymnasieskolan och grundskolan i diagrammet ska tolkas med viss försiktighet. Detta beror på att den är baserad på internationell standard för utbildningsnivå. Vissa länders skolsystem har dock längre eller kortare utbildningstid för vad vi kallar grund- och gymnasieskola vilket kan göra att de faller ur eller felaktigt inkluderas i statistiken ur ett svenskt perspektiv.