Elever i privata skolor - internationellt

Andelen elever som går i skolor som drivs i privat regi skiljer sig mycket mellan olika länder. Sverige sticker dock inte ut vare sig när det gäller grundskolan eller gymnasieskolan. 

De flesta länder har en blandning av privata och offentliga skolor, både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Andelen varierar kraftigt, från Storbritannien där 76,6 procent av alla gymnasielever går i privat drivna skolor till Irland där motsvarande andel är 1,6 procent. För grundskolan har Irland inte några elever i privat drivna skolor medan Belgien har högst andel på 54 procent. Sverige ligger kring medianen både när det gäller grundskolan och gymnasieskolan med 15 respektive 17 procent.

Privat drivna skolor kan både vara privat finansierade genom terminsavgifter eller, som i Sverige, offentligt finansierade. I diagrammet görs en uppdelning på offentligt och privat finansierade skolor där offentligt finanseriade får mer än 50 procent av sin intäkter från offentliga medel, medan privat finansierade får mer än 50 procent från privata källor såsom terminsavgifter. Detta medför dock att skolor som får 49 procent av sin finansiering från privata källor klassas som offentligt finansierade. Vill man studera hur stor andel av resurserna som kommer från privat respektive offentlig sektor kan man studera hur utgifterna för skolväsendet skiljer sig.

Uppdelningen av gymnasieskolan och grundskolan i diagrammet ska tolkas med viss försiktighet. Detta beror på att den är baserad på internationell standard för utbildningsnivå. Vissa länders skolsystem har dock längre eller kortare utbildningstid för vad vi kallar grund- och gymnasieskola vilket kan göra att de faller ur eller felaktigt inkluderas i statistiken ur ett svenskt perspektiv.