Ekonomifakta

Entreprenörskap i världen

Senast uppdaterad: 2022-04-19

Att starta ett nytt företag har blivit mindre komplicerat och kostsamt genom åren. Fortfarande skiljer sig dock olika regioner från varandra när det gäller tid, kostnader och komplexitet. Helhetsmässigt är det lättast och billigast att starta ett företag i Nordamerika, följt av Europa och Centralasien.

Loading

Att kunna lätt starta ett företagföretag: utan stora kostnader och krånglig process i ett samhälle är samhällsekonomiskt effektivt. Detta då ju flera likartade företagföretag: det finns, desto större konkurrenskonkurrens: uppstår på marknaden. Konsumenter får då ofta billigare priser och större utbudutbud:, samt teknologi utvecklas eftersom företagarna vill erbjuda billigare och bättre varorvaror: för att vara mer konkurrenskraftig.

Det är idag fortfarande dyrast att starta ett nytt företagföretag: i Afrika söder om Sahara. Regionen har dock gjort stora förbättringar då kostnaden i procent av BNIBNI: per capitaper capita: har minskat runt 270 procentenheter sedan 2003. Den enda regionen som har fått en ökad kostnadkostnad: relativt till BNIBNI: per capitaper capita: är Nordamerika, dock är ökningen obetydlig då den ligger på runt 0,1 procentenheter.

Variabeln procedurer inkluderar interaktioner för att erhålla nödvändiga tillstånd och licenser, och för att uppfylla alla krav och verifieringar för att starta ett företagföretag:. Det är mest komplicerat att starta ett nytt företagföretag: i Latinamerika, där det krävs i genomsnitt runt 8 procedurer. I Nordamerika, där det är minst komplicerat att starta ett företagföretag:, behövs det ungefär 4 procedurer, dock är regionen den enda där antalet procedurer ökat. Detta då Nordamerika i genomsnitt hade 3 procedurer år 2003. Mellanöstern och Nordafrika är den regionen som har gjort mest framsteg med att underlätta processen. Det behövs idag endast runt 6 procedurer, vilket är ungefär hälften så många som år 2003.

Det tar längst tid att starta ett företagföretag: i Latinamerika, där genomsnittet ligger runt 28 dagar. Det tar alltså mer än 9 gånger så lång tid i Latinamerika jämfört med i Nordamerika, där det tar kortast tid att starta ett företagföretag: med ett genomsnitt på runt 3 dagar. Dock har Latinamerika lyckats minska genomsnittet med ungefär 46 dagar jämfört med 2003, vilket utgör det största framsteget av alla regioner.

Idag krävs det ungefär 7 procedurer och tar cirka 20 dagar att starta ett nytt företagföretag: i världen, med en kostnadkostnad: som ligger på runt 20 procent av BNIBNI: per capitaper capita:. Det är lättast, billigast och tar minst tid i Nordamerika, följt av Europa och Centralasien. Dyrast är det i Afrika söder om Sahara, och det tar mest tid samt är mest komplicerat att starta ett nytt företagföretag: i Latinamerika.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi