Ekonomifakta

Fokus EU

EU:s styrning och institutioner

Senast uppdaterad: 2024-01-26

EU består av 27 medlemsstater med totalt 450 miljoner invånare. Hur samordnas arbetet mellan länderna och vem styr egentligen?

Allt som EUEU: gör bottnar i EUEU::s tre grundfördrag. Dessa kan liknas vid nationella grundlagar och upprättar ramen för inom vilka områden EUEU: har beslutande rätt. De tre grundfördragen i EUEU: är fördraget om Europeiska unionenEuropeiska unionen: (FEU) som beskriver EUEU::s mål och institutionernas uppgifter, fördraget om EUEU::s funktionssätt (FEUF) som beskriver vilka områden som EUEU: får lagstifta inom och hur lagstiftningsprocessen ska gå till, samt Euratom-fördragetEuratom-fördraget: som i huvudsak syftar till att främja forskning och att säkerställa säker användning av kärnkraftkärnkraft:.

EUEU: är en supranationell organisation. Det betyder att unionens medlemsländer har valt att tilldela EUEU: befogenhet att stifta lagar som medlemsländer måste följa och implementera. Inom de områden som medlemsländerna har tilldelat EUEU: den kompetensen kan de alltså inte stifta egna nationella lagar som går emot EUEU::s lagstiftning.

Den europeiska kommissionenkommissionen: är EUEU::s verkställande organ och fungerar i praktiken som en slags regering vars uppgift är att värna om EUEU: som institution och dess medborgare. KommissionenKommissionen: består av 27 medlemmar som väljs av respektive medlemsland vart femte år. I Sverige är det regeringen som utser vem som ska vara Sveriges EUEU:-kommissionär. KommissionenKommissionen: ansvarar för att ta fram lagförslag och att genomföra dessa efter de har blivit antagna av EuropaparlamentetEuropaparlamentet: och MinisterrådetMinisterrådet:EUEU::s två lagstiftande organ. Därutöver ansvarar KommissionenKommissionen: för att säkerställa att fri konkurrenskonkurrens: råder inom EUEU: och för att hantera EUEU::s budgetbudget:, vilket i huvudsak handlar om att att betala ut regional- och jordbruksstöd till medlemsländerna. KommissionenKommissionen: företräder också EUEU: i olika typer av internationella förhandlingar. De tar emot medborgares synpunkter inför kommande lagstiftning och de representerar även dig om du tycker att dina rättigheter under EUEU::s lagar inte har tillämpats.

EuropaparlamentetEuropaparlamentet: företräder unionens befolkning och består av folkvalda ledamöter från varje medlemsstat. Tillsammans med MinisterrådetMinisterrådet: beslutar det om EUEU::s lagar och EUEU::s årliga budgetbudget:. Vem som får sitta i europaparlamenteteuropaparlamentet: och representera EUEU::s befolkning bestäms i direkt val som sker vart femte år. Nästa europaparlamentsval äger rum 6–9 juni 2024. Alla EUEU:-medborgare över 18 år har rösträtt.

MinisterrådetMinisterrådet:, har 27 medlemmar, en för varje medlemsstat. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Om frågan exempelvis berör utrikesfrågor representeras rådet av medlemsländernas utrikesministrar. När stats- och regeringschefer träffas kallas det ”Europeiska rådet”. Det har inte en lagstiftande funktion utan har i uppgift att fastställa EUEU::s politiska prioriteringar och inriktning.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU