Vad är Phillipskurvan?

Phillips-kurvan förutspår ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Det innebär att när arbetslösheten sjunker så stiger inflationen och vice versa.

Det negativa sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Phillipskurvan kan förklaras av att när efterfråganarbetskraft stiger så behöver företagen erbjuda högre löner och på så vis stiger inflationen samtidigt som arbetslösheten sjunker. Huruvida modellen är praktiskt applicerbar och stämmer överens med verkligheten är en fråga som många forskare försökt reda ut. Nedan följer ett exempel på hur arbetslösheten och inflationen förhållit sig till varandra i Sverige under 2000-talet.

Resultaten kring Phillipskurvan verklighetsförankring har ofta varit varierande beroende på vilket land eller vilken tidsperiod som undersökts. Exempelvis publicerade Riksbanken en artikel för ett par år sedan där sambandet mellan resursutnyttjande och inflationen undersöktes där man slog fast att det negativa sambandet ser ut att gälla för den svenska ekonomin. Modellen har även genomgått ett flertal förändringar i takt med att modellen granskats allt noggrannare. Exempelvis justerades modellen tidigt för att även kunna inkludera förväntningarna på inflationen som en faktor i sambandet.