Arbetslöshet - internationellt

Arbetslösheten minskade något i vissa EU-länder och ökade något i andra under juli. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 6,9 procent, något lägre än nivån som uppmättes i juni. Coronapandemin och dess effekter på arbetsmarknaden har gett tydligt högre arbetslöshet i nästan alla länder.

Diagrammet här ovanför visar andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 15-74 år. Inom EU varierar arbetslösheten kraftigt, från Grekland med en arbetslöshet på cirka 15 procent till länder som Nederländerna och Tjeckien med en arbetslöshet på omkring 3 procent.

Den genomsnittliga arbetslösheten i EU ökade för första gången på sju år under april år 2020. Utvecklingen fortsatte under efterföljande månader och arbetslöshetstalet ökade fram till augusti. Under hösten kunde en stabilisering av utvecklingen och början till minskning ses i flera länder. I juli låg den genomsnittliga arbetslösheten på 6,9 procent i EU, vilket är samma en något lägre nivå än i juni. Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden speglas dock inte fullt ut i dessa siffror. För att räknas som arbetslös krävs att en person saknar arbete, aktivt har sökt jobb under de senaste 4 veckorna och kan börja ett arbete inom 14 dagar. De extraordinära omständigheterna kring coronakrisen gör att färre personer aktivt söker arbete och är tillgängliga för arbetsmarknaden. Därmed uppfyller de inte kriterierna för att räknas som arbetslösa i den här undersökningen.

Trots att mätningen inte fångar upp hela effekten syns en tydlig ökning av arbetslösheten i nästan alla medlemsländer till följd av coronapandemin. Störst ökning uppmättes dock i USA, där arbetslösheten steg med drygt 10 procentenheter från mars till april under 2020. I antal motsvarade det en ökning med nära två miljoner personer och ledde till att USA, som tidigare placerat sig en bra bit under EU-snittet, hamnade tredje högst i jämförelsen. Under de senaste månaderna har arbetslösheten sjunkit tillbaka i landet och andelen ligger nu återigen under genomsnittet. Sverige är bland de länder som sett en kraftigare ökning av arbetslösheten till följd av coronakrisen och återfinns högre upp i fördelningen av länder. I dagsläget ska man dock vara lite försiktig med direkta jämförelse mellan länderna. Olika stödåtgärder till följd av coronapandemin, exempelvis permitteringssystem, skiljer sig åt mellan länderna vilket kan bidra till skillnader i statistiken. 

Studerar man utvecklingen över tid ser man finanskrisen 2008-2009 tydligt i statistiken. Den finansiella krisen orsakade en djup nedgång i efterfrågan vilket bidrog till att även arbetslösheten steg brant under perioden. Mot slutet av 2009 avtog ökningen och vändes istället till en nedgång på vissa håll, bland annat i USA och Japan. I EU fick krisen dock en fortsättning då ett antal euroländer vid denna tidpunkt drabbades av mycket stora statsfinansiella problem. Skuldkrisen blev ett sänke för hela EU och var en starkt bidragande faktor till att lågkonjunkturen fick ett förlängt förlopp även i Sverige.

Ungdomsarbetslösheten har under perioden följt en likartad utveckling som arbetslösheten totalt sett, men på en högre nivå.