Koldioxidutsläpp per capita - internationellt

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra jämförbara länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras av koldioxidfri kraftproduktion. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Rikare länder släpper oftast ut mer koldioxid per capita än vad fattigare länder gör. I jämförelse med andra rika länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2021 ligger Sveriges utsläpp på cirka 3,8 ton per person medan de genomsnittliga utsläppen i världen ligger på 4,8 ton per person. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom elproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft. Dessa ger inte upphov till direkta koldioxidutsläpp. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

Koldioxid utgör tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas. Data för fler länder finns tillgängligt hos EU-kommissionen