Växthusgaser per sektor

Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var preliminärt 45,2 miljoner ton år 2022. Mellan 1990 och 2021 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 37 procent. Utvecklingen skiljer sig dock väsentligt mellan olika sektorer. 

Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var 45,2 miljoner ton år 2022. De årliga utsläppen av växthusgaser har minskat med drygt 26 miljoner ton, eller 37 procent, sedan 1990. Samtidigt har Sveriges BNP vuxit med 90 procent under samma tidsperiod. De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så.

Bränslesnålare bilar och en ökad biobränsleanvändning har medfört att utsläppen från transportsektorn minskat något sedan 1990. Däremot har sektorns andel av de totala utsläppen ökat. Detta beror på att andra sektorer minskat sina utsläpp i högre takt.

En sektor som inte alltid rapporteras är utsläppen från markanvändning och skogsbruk. Under hela mätperioden från 1990 har upptagen varit större än utsläppen från denna sektor. Det innebär att markanvändningen och skogsbruket kraftigt bidrar till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser.