Vad är miljö?

Miljö är ett begrepp som beskriver vår omvärld och samspelet mellan allt levande. Alla arter påverkar sin omgivning men ingen art påverkar den så mycket som människan.

Människans inverkan på miljön medför vissa typer av problem, kallat miljöproblem. Miljöproblemen är många och varierar i både storlek och allvarlighetsgrad. Det är allt ifrån övergödning av en bäck till klimatförändringar som påverkar hela planeten. Tre av de allvarligaste miljöproblemen idag är klimatförändringar, avskogning och utsläpp av föroreningar:

  • Klimatförändringar är det mest omfattande miljöproblemet och separeras därför ofta från de andra miljöproblemen. Inom politiken skiljer man exempelvis på klimatpolitik och miljöpolitik. Klimatproblemets grund är att medeltemperaturen på jorden ökar. Utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen är den främsta anledningen till ökningen. Förändringar inom klimatet leder till extremare väder och ändrar förutsättningar för alla ekosystem på jorden. Detta gör båda ekosystem och människor mer sårbara för andra typer av miljöproblem. För att läsa mer om klimat tryck här.   
  • Avskogning eller skogsskövling innebär att annars skogbeklädd mark permanent huggs ned. Detta görs för att skapa utrymme för boskap, jordbruk och bostäder, eller för att komma åt virke. Avskogning leder till förlust av biodiversitet, ökad erosion och minskad bindning av koldioxid, dvs mer växthusgaser i atmosfären.
  • Föroreningar innebär utsläpp av ämnen eller saker som är skadliga för människor och miljö. Föroreningar finns överallt men samlas främst i luften eller i vattendrag. Utsläppen sker exempelvis vid förbränning eller vid bristande avfallshantering. Föroreningar bidrar med stora skador på människor och naturliv.