Elanvändning av kärnkraft - internationellt

Sverige är den elfte största producenten av kärnkraftsel. Skillnaden mellan länderna i toppen är dock stor. Sverige producerade 53 TWh år 2021 samtidigt som USA producerade 819 TWh.

I en internationell jämförelse med alla länder som producerar och således använder kärnkraftsel kommer Sverige relativt högt upp på listan, räknat i effekt. Sverige använder exempelvis 13 procent så mycket kärnkraftsel som Kina, där kol är den dominerande energikällan. 

Sverige använde den fjärde största mängden kärnkraftsel inom EU år 2021. Frankrike är det land i EU som använder mest kärnkraftsel, men deras användning ligger långt under USAs. 

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.