Energianvändning

Under 2021 användes totalt 532 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 125 TWh och biobränsle som uppgick till 92 TWh. 

Under 2021 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 149 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 140 TWh. Över tid har båda sektorernas energianvändning minskat samtidigt som andelen fossila bränslen fallit.

Den vanligaste energibäraren under 2021 var el, som stod för 125 TWh, följt av biobränsle som utgjorde 92 TWh. Detta står i skarp kontrast med hur läget var 1970. Då var oljan den dominerade energibäraren som utgjorde hela 247 TWh. Elanvändningen var då endast 57 TWh och biobränsle 45 till TWh. Sedan dess har oljeanvändningen minskat till 77 TWh.

Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 89 TWh. Denna ökning förklaras delvis av ökade förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 97 TWh, men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh.