Kronobergs län

I Kronobergs län var totalt 42 577 personer sysselsatta inom vården, skolan och omsorgen under 2016. Av dessa var det 6 262 personer som förvärvsarbetade inom privat sektor, vilket motsvarar 14,7 procent av de sysselsatta.

Vid en uppdelning av välfärdssektorn per bransch ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst inslag av privata aktörer finns inom Tandvård. Där uppgick andelen privat sysselsatta till 48,6 procent under 2016. Lägst var den inom Äldreomsorg, där andelen privat sysselsatta uppgick till 8,5 procent. 

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

Privata driftsformer har funnits sedan många år tillbaka inom välfärdssektorn och andelen sysselsatta i denna form har ökat över tid. Störst ökning skedde mellan 2007-2013. Idag är har andelen stabiliserats något. Utvecklingen från 2007 har inneburit att de privata driftsformerna ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 12,8 till 14,7 procent.

 

Om man studerar samtliga län i Sverige och antalet sysselsatta inom privata driftsformer för välfärdssektorn finner man en stor variation. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där knappt 13 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.

 


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning