Omsorgen i privat regi

Andelen av kommunernas omsorgsverksamhet som inte utförs av kommunerna själva utan av andra aktörer har ökat fram till 2015, därefter har det minskat något. Totalt sett är det ca 16 procent av omsorgssektorns verksamhet som utförs av privata företag

Den kommunala omsorgssektorn inkluderar bland annat äldreomsorg, hjälp för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, vilket bland annat inkluderar missbrukarvård, samt riktade insatser såsom flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

Under år 2016 köpte kommunerna 16 procent av omsorgsverksamheten av den privata sektorn. Kommunerna köpte också 1,7 procent av omsorgsverksamheten av den offentliga sektorn. Totalt sett köpte kommunerna in 19 procent av omsorgsverksamheten vilket motsvarar strax över 44 miljarder kronor under år 2016.

Köp av verksamhet innebär att den ansvariga kommunen köper tjänster från en annan aktör, det betyder att en annan aktör driver verksamheten men den ansvarige kommunen fortfarande finansierar verksamheten. Annan aktör är oftast ett privat företag. Det kan också vara en offentlig aktör, till exempel  kommunägda företag, kommunalförbund, landsting eller staten. Kommuner får köpa verksamhet från landsting men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning. Fyra av fem köp gör kommunerna från privata företag.