Elever i friskola

Under läsåret 2020/21 gick drygt var fjärde gymnasieelev i friskola. För grundskolan var andelen 15,7 procent. Andelen elever som går i friskolor har vuxit sedan 90-talet.

Diagrammet visar utvecklingen av andelen och antalet elever i friskolor i Sverige. Antalet elever som väljer att gå på en fristående gymnasieskola har ökat kraftigt, från drygt 5 000 elever i början av 1990-talet till 106 000 elever under läsåret 2020/21. I grundskolan syns samma trend. I mitten av 1990-talet gick drygt 17 000 elever i grundskolan på en friskola. Under läsåret 2020/21 var antalet 172 000 elever. Antalet elever varierar med storleken på ålderskullarna vilket gör att andelen är ett bättre mått för att studera utvecklingen över tid.

Friskolereformen som kom 1992 hade till syfte att införa ett system där samma villkor skulle gälla både för kommunala skolor och för friskolor. Detta innebar bland annat att eleverna kunde finansiera sin skolgång i en friskola med den kommunala skolpengen vilket tidigare inte varit möjligt. Sedan införandet har antalet friskolor ökat

Friskolor är därmed inte tillåtna att ta ut någon form av avgift för studier från eleverna. Detta skiljer friskolorna från privatskolor, där det är tillåtet att ta ut en avgift för skolgången. Det finns endast ett fåtal privatskolor i Sverige.