Skattetrycket

44,0Andel av BNP
2017

Sverige har inte alltid haft ett högt skattetryck. Länge var det samlade skatteuttaget lägre i Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. Tendensen under 2000-talet fram tills för ett par år sedan var att skattetrycket sjönk.

Att Sverige har högre skatter än jämförbara länder är ett faktum som upprepats ofta. Historiskt har det emellertid inte varit så. Under de så kallade rekordåren på 1950- och 1960-talen hade Sverige fortfarande ett skattetryck som var lägre än genomsnittet för OECD-länderna. Först i början av 1970-talet blev skattenivån signifikant högre än i jämförbara länder.

I och med expansionen av den offentliga sektorn i början på 1970-talet ökade skattetrycket. Ökningen skedde främst genom att arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt.

Skattetrycket, eller skattekvoten som måttet också ofta benämns, beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Ett skatteuttag på 400 miljarder och en BNP på 1 000 miljarder ger till exempel ett skattetryck på 40 procent.

Mellan 2000 och 2010 sjönk skattetrycket i Sverige med 5,8 procentenheter. Därefter har förändringarna varit relativt små, men en viss ökning kan noteras för de senaste åren. År 2017 uppgick skattetrycket till 44 procent.

I september 2014 skedde en större revidering av nationalräkenskaperna vilken bland annat fick till följd att skattetrycket justerades ner för hela perioden från 1950 och framåt. Skälet var att den nya metodiken att beräkna BNP, ENS 2010, gav högre BNP-siffror. Denna metodförändring kan under en tid påverka den internationella jämförbarheten av skattetrycket.

Hur skattemedlen och andra offentliga intäkter används kan du läsa om här. På den sidan återfinns även ett diagram som visar hur de offentliga utgifterna, fördelade på olika ändamål, har utvecklats över tid. Vi har också en räknesnurra som visar hur din skatt används.