Skatt på arbete - internationellt

Under de senaste 15 åren har inkomstskatten sänkts i Sverige. Framförallt i och med jobbskatteavdragets införande 2007. Fortfarande tillhör dock Sverige de länder som beskattar arbete mest och efter 2014 har inga ytterligare skattesänkningar för löntagare genomförts, istället har det skett vissa höjningar.

Diagrammet visar beskattningen av tre typhushåll:

  • En ensamstående arbetstagare som har en genomsnittlig lön
  • En ensamstående förälder med två barn som där föräldern tjänar 67 procent av en genomsnittlig lön
  • Ett par med två barn där den ena maken/makan antas ha en genomsnittlig lön och den andre 67 procent av en genomsnittlig lön

Procenttalet anger hur mycket av arbetskraftskostnaden (lön plus arbetsgivaravgift) som går till skatt. Beräkningen tar alltså både hänsyn till inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Dessutom minskas skatten, i förekommande fall, med generella bidrag, som till exempel barnbidrag. 

Som framgår av jämförelsen ligger Sverige en bra bit över OECD-snittet i alla tre typfallen. En viktig anledning till detta är den internationellt sett höga arbetsgivaravgiften, som i normalfallet uppgår till 31,42 procent av bruttolönen och betalas från första intjänade krona.

Man ska dock notera att skatten på arbete har sänkts en del i Sverige under de senaste 15 åren. Under perioden 2000-2006 var det den allmänna pensionsavgiften som gradvis reducerades ner. Mellan 2007 och 2014 berodde sänkningarna istället primärt på införandet av  jobbskatteavdraget. Därefter har skatten på arbete istället höjts genom bland annat att jobbskatteavdraget trappas av för högre inkomster och att brytpunkterna för statlig inkomstskatt räknats upp i lägre takt än normalt. Dessutom har det skett höjningar i arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För en genomsnittlig löntagare har dock förändringarna varit små dessa år, vilket framgår av diagrammet nedan.