Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 485 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 257 633 kronor, vilket var den sextonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Vilhelmina kommun är 34,75 procent 2022.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 485

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−4,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

257 633

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,75

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

GRANEN LIVS I VILHELMINA AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Vilhelmina kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 875

Kommunens skatteintäkter

47 258

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 760

9 774

kr per invånare, 2021

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

82 448

58 058

kr per invånare, 2021

Tredje högsta i Sverige

Vilhelmina har landarealen 8 047 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.