Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 578 invånare.

Kommunen har den åttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 475 kronor. Kommunalskatten i Hofors kommun är 34,37 procent 2022.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 578

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 475

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,37

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,2

6,2

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Hofors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 919

Kommunens skatteintäkter

50 373

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 303

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 292

58 058

kr per invånare, 2021

Hofors har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.