Svaveldioxid

Redan i början av 1970-talet fanns kunskapen att den sura nederbörden, som skapade försurningen i skog, vatten och mark, hade sitt främsta ursprung i svaveldioxidutsläpp. Utsläppen kom då till största delen från förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Försurningen i Sverige kommer i huvudsak från utsläpp från andra europeiska länder.

Sverige har under de senaste 40 åren minskat sina utsläpp av svaveldioxid dramatiskt. Sverige är ett mottagarland för utsläppen från den europeiska kontinenten. Källorna finns framför allt i de stora industriländerna runt omkring oss. Samtidigt transporteras också en stor del av våra egna utsläpp till andra länder.

Importen av svaveldioxid

Exempelbild av luftföroreningstransporter till Sverige

Exempelkarta över den importerade svaveldioxiden.

I Sverige syns flera positiva trender. De totala utsläppen av svaveldioxid minskade mellan 1990 och 2016 med 82 procent. Samtidigt är  försurningsproblemet ett långsiktigt problem och trots stora minskningar av utsläppen kommer effekterna att kvarstå under mycket lång tid. Det beror på att områden som har blivit drabbade av försurning återhämtar sig väldigt långsamt. Därför behövs därför ytterligare internationellt samarbete för att minska utsläppen av svaveldioxid.