Coronakrisen – omsättning och konkurshot

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Nedgången är dock starkare inom tjänstesektorn jämfört med tillverkningsindustrin.

Coronakrisen har inneburit ett mycket hårt slag mot näringslivet. Många företag har drabbats av kraftigt minskad försäljning och möter en ökad konkursrisk. För att följa denna utveckling genomför Konjunkturinstitutet regelbundna mätningar sedan i våras. Hittills har åtta mätningar publicerats.

I den senaste undersökningen, där svaren samlades in den 12-15 juli, svarade 31 procent av företagen i näringslivet att omsättningen hade minskat i förhållande till ett normalläge. 23 procent uppgav att nedgången låg mellan 1-25 procent och 8 procent att den var större än så. Jämfört med de första undersökningarna från i maj och juni 2020 har andelen som upplever minskad omsättning minskat. Framför allt har andelen som upplever omsättningsbortfall på mer än 25 procent fallit tillbaka. Trots detta är talen alltjämt höga. Inom tjänstesektorn svarar till exempel 34 procent av företagen att omsättningen minskat och motsvarande andel inom tillverkningsindustri är 18 procent.

När försäljningen viker kraftigt ökar naturligtvis risken för konkurs. I den senaste undersökningen bedömde 18 procent av företagen i näringslivet att det fanns en risk att verksamheten behövde avvecklas. 2 procent uppgav att risken var hög. Bedömningarna var något mer pessimistiska för tjänstesektorn där 26 procent av företagen svarade att det finns en avvecklingsrisk och 2 procent såg risken som hög. Precis som är fallet med omsättningsmätningarna märks även här en förbättring sedan de första mätningarna i våras.

Risk för avveckling

Procent

11-13 maj 202012-15 juli 2021
Totala näringslivet
Ingen risk6483
Liten risk3016
Hög risk62
Tillverkningsindustri
Ingen risk6991
Liten risk299
Hög risk10
Byggindustri
Ingen risk6170
Liten risk3729
Hög risk22
Handel
Ingen risk6885
Liten risk2815
Hög risk40
Tjänstesektorn
Ingen risk6078
Liten risk3220
Hög risk83
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Fråga: Utifrån nuvarande situation hur bedömer ni risken att ert företag måste avveckla sin verksamhet? Svaren är viktade med förädlingsvärde för tillverkningsindustrin och antal anställda för övriga sektorer. Notera att tabellen ovan endast redovisar data från den första och senaste undersökning.

Konjunkturinstitutets hemsida kan du ta del av mer data från undersökningarna.