Elproduktion

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat kraftvärme, kondensvärme och vindkraft.

El är en så kallad energibärare. Med andra ord: den transporterar energi från ett kraftverk till en plats där den ska användas. Produktionen måste alltid vara lika stor som elanvändningen annars slutar systemet att fungera. När detta händer blir det elavbrott. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer. 

Den totala elproduktionen i Sverige 2016 uppgick till 152 TWh. Vattenkraften stod för 61 TWh, vilket är 40 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen av vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd ökar produktionen. Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el, men beroende på nederbörd kan detta avvika med cirka 15 TWh.

Kärnkraften stod även den för 61 TWh år 2015, vilket motsvarar 40 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Vattenkraften och kärnkraften kompletteras av vindkraft och kraftvärme. Vindkraften stod för 10 procent av den totala produktionen och kraftvärmen stod för 9 procent.