Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft kan antingen utvinnas ur rinnande vatten eller efter att vatten först samlas i dammar. Sverige har, i förhållande till elbehovet mycket vattenkraft. Sverige har också stora vattendammar som kan lagra nästan halva årsbehovet av vattenkraft.

 

Reglerkraft

Vattendammarna gör att elproduktionen enkelt kan variera beroende på efterfrågan på el. Produktionen ändras mellan dag och natt och mellan sommar och vinter.

Vattenkraftens möjlighet att snabbt reglera elproduktionen gör den unik bland de förnybara energislagen och fungerar som ett bra komplement till andra förnybara energislag såsom vind och sol.

 

Energilagring

Vattenkraften kan hålla igen sin produktion och på så sätt lagra vatten. Vattenkraftens miljökrav gör att produktionen aldrig får bli helt noll och då tömma älven nedströms.

Att vända älvar och pumpa vatten bakåt i kraftverken är inte tillåtet i något av Sveriges kraftverk men är en teknik som används utomlands i s.k. pumpkraftverk.

Ett pumpkraftverk har betydande energiförluster på omkring 25 procent men används då andra alternativ är dyrare.

 

Milöpåverkan

Vattenkraft påverkar vattendragens naturliga flöden och hindrar vandrande fauna. Ju mer vattenflöden regleras desto större miljöpåverkan.

Vattenkraften har mycket små utsläpp till luften och är ur klimatsynpunkt ett mycket bra energislag.

 

Elsimulator

Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat idag 16318 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 82% Svenska kraftnät
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 46% Svensk energi "normalår"
Koldioxidutsläpp 9 g/kWh Vattenfall