Kol

Kolkraft är världens vanligaste och snabbast växande metod att producera el. Traditionell kolkraft förekommer inte i Sverige utan kol förekommer enbart som ett kompletterande bränsle i kraftvärmeverk där el och värme produceras samtidigt. Kol är det fossila energislag som har störst reserver och störst tillväxtpotential. Utvinning av kol sker allt effektivare och mer storskaligt. Kol är i många fall ett inhemskt energislag vilket ger god leveranssäkerhet. Kol är ett relativt billigt bränsle som ger möjlighet att producera el dygnet runt, året runt med hög tillgänglighet och gör kolkraft attraktivt ur ett systemperspektiv.

 

Teknik

Vanligast är att kolet eldas direkt i pulverform. Förgasning av kol ger möjlighet att använda kol i kombinationskraftverk med mycket hög effektivitet (se också Gas).

Ett kolkraftverk kan antingen producera både värme och el (kraftvärme) eller enbart el (kondenskraft). Kondensdrift används om elbehovet prioriteras eller om behovet av värme är litet. Internationellt är kondensdrift överlägset vanligast i kolkraftverk.

 

Miljöpåverkan

Kol är det utan jämförelse smutsigaste sättet att producera el. Moderna kolkraftverk har ofta avancerad rökgasrening men har ändå betydande miljöutsläpp till luft. Aska från kolkraft innehåller ofta tungmetaller och andra miljögifter vilka måste tas omhand utan att dessa gifter sprids genom grundvatten och andra vattendrag.

Kol ger också upphov till mycket stora koldioxidutsläpp. Det görs försök att lagra koldioxid i djupa jordlager genom sk CSS teknik. CSS för kolkraft är ingen etablerad teknik och adderar betydande kostnader både investeringar och reducerad effektivitet.

 

Elsimulator

Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat idag 0 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 90% Uppskattning
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 90% Uppskattning
Koldioxidutsläpp 881 g/kWh IEA