Gas

Gaskraft drivs huvudsakligen av naturgas. Bränslet utgör en betydande del av produktionskostnaden för ett gaskraftverk. Gaskraftverk är ofta mycket flexibla och kan öka och sänka produktionen beroende på efterfrågan.

 

Teknik

I hjärtat av varje gaskraftverk finns en gasturbin som närmast kan jämföras med en jetmotor. Gasturbinens heta avgaser kan användas för att koka vatten som i sin tur kan driva en ångturbin. Gaskraftverk med både gasturbin och ångturbin kallas för kombinationskraftverk. Kombinationskraftverk har typiskt 60 procent verkningsgrad jämfört med ungefär 30 procent för ett kraftverk med enbart gasturbin.

Båda varianter kan sedan användas för att producera både el och värme samtidigt (kraftvärme) eller enbart el (kondensdrift). Kondensdrift ger något mer el jämfört med kraftvärme.

Ju fler timmar anläggningen skall köras väljs successivt mer komplicerad (dyrare) teknik. De mer komplicerade kraftverken tar också något längre tid att starta och stoppa.

 

Gaskraftverk i Sverige

Sverige har större gaskombinationskraftverk för kraftvärmeproduktion i både Malmö och Göteborg.

De flesta gaskraftverk i Sverige används som reservkraft och körs få timmar och är då i regel av enklare (billigare) teknik med enbart gasturbin.

 

Miljöpåverkan

Gaskraftverk drivs huvudsakligen av naturgas som är ett fossilt bränsle med betydande miljö- och klimatutsläpp vid drift. Av de fossila bränslen är naturgas det minst miljö- och klimatpåverkande.

Simulatorn använder gaskraftverk bara när andra kraftverk inte producerar tillräckligt med energi. Titta därför också på utnyttjandegraden/kapacitetsfaktorn under "detaljerat resultat".

 

Elsimulator

Notera att Elsimulatorn inte räknar med gaskraft som är reserverad för störningsreserven i installerad effekt. Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat idag 1 577 MW Svenska kraftnät
   varav i störningsreserven ca 1360 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 90% Svenska kraftnät
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 0-90% Uppskattning
Koldioxidutsläpp 515 g/kWh EPA