Vind

Vindkraft

Vindkraft använder vindens rörelseenergi för att driva en vindturbin som i sin tur driver en generator som gör el. Vindkraftverk producerar el större delen av året. Produktionen varierar från dag till dag beroende på vindhastigheten. Vid kraftiga vindar stängs vindkraftverk av av säkerhetsskäl. Den genomsnittliga produktionen hamnar på cirka 30 procent av den högsta kapaciteten (effekten) i kraftverket. Vindkraften behöver kompletteras med andra kraftkällor som kan ta över när vindkraftverken inte kan producera. I genomsnitt blåser det mest på höst, vinter och vår. Detta matchar det svenska elbehovet som är minst sommartid.

 

Miljökonsekvenser

För landbaserad vindkraftens är miljöpåverkan huvudsakligen visuell och i tysta miljöer kan ljudet från rotorbladen uppfattas som störande.

Klimatutsläppen från vindkraft är mycket små och uppstår framförallt vid produktion och rivning.

 

Elsimulator

Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat idag 9648 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 9% Svenska kraftnät
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 30% Svenska kraftnät
Koldioxidutsläpp 15 g/kWh Vattenfall