Sveriges andel av världshandeln

Den internationella konkurrensen ökar. I mitten av 1990-talet uppgick Sveriges andel av den globala exporten till cirka 1,5 procent. Idag är den nere på 1 procent.

Ända sedan 1970-talet har Sveriges andel av den globala exporten tenderat att minska. Kortare avbrott i denna utveckling har visserligen inträffat i samband med att kronan tappat kraftigt i värde, som i samband med den stora devalveringen 1982 och övergivandet av den fasta växelkursen 1992, men dessa avbrott har endast varit tillfälliga.

Den viktigaste förklaringen till att Sverige långsiktigt tappat marknadsandelar är en tilltagande internationell konkurrens. Allt fler länder och företag är nu med och konkurrerar globalt med sina produkter. Särskilt Kina har ökat sin andel av världshandeln på ett ytterst påtagligt sätt. 

Att konkurrensen hårdnat och Sverige tappat marknadsandelar märks också i andra jämförelser. Ser man exempelvis till hur Sveriges exportmarknader har vuxit under 2000-talet och jämför det med Sveriges totala export kan man konstatera att exporten vuxit långsammare än exportmarknaderna. Det betyder att de länder som Sverige exporterar till har ökat sin import från andra länder mer än från Sverige. Uttryckt i siffror har exportmarknaderna haft en tillväxt på drygt 110 procent sedan år 2000, medan Sveriges faktiska exporttillväxt uppgått till knappt 90 procent.