Exportandelar - internationellt

Små nationer som Sverige är ofta mycket handelsberoende. Sveriges utrikeshandel har vuxit betydligt under de senaste 20 åren. Vår exportandel ligger idag över EU- och OECD-genomsnitten, men det finns ändå ganska gott om exempel på länder som har en ännu större exportandel.

Utrikeshandelns betydelse kan mätas genom ett lands export som andel av BNP, det vill säga värdet av alla varor och tjänster som exporteras i förhållande till värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land. Om exporten ökar mer än produktionen ökar exportandelen och tvärtom.

Sverige är liksom andra små europeiska länder som Belgien, Nederländerna och Österrike, en mycket handelsberoende nation. Stora länder som USA och Japan har i allmänhet betydligt lägre exportandelar. Detta beror främst på att stora länder har tillgång till större hemmamarknader. Därför sker också en större andel av dessa länders handel inom landet.

En aspekt av detta är att Sverige har mycket stor tillgång på vissa råvaror, till exempel skog och järn. Utan en global marknad skulle vi inte haft någon möjlighet att få avsättning för dessa råvaror och produkter som förädlas ur dem. Den svenska hemmamarknaden är helt enkelt alldeles för liten i förhållande till storleken på råvarutillgångarna.

I diagrammet ovan visas exportandelen för ett antal länder världen över. Att Luxemburg och Irland sticker ut beror i hög grad på dessa länders omfattande tjänsteexport. Jämför man Luxemburgs och Sveriges exportandelar enbart för varuexporten är de faktiskt ganska likvärdiga. 

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även välja att studera hur ett stort antal länders exportandelar har utvecklats över tid. Som framgår började den svenska exportandelen att växa under 1970-talet. Det var dock inte förrän efter 1990-talskrisen som exporten tog fart på allvar. Efter finanskrisen har den svenska exportandelen fallit tillbaka något.