Direktinvesteringar

Investeringar som görs i utlandet och syftar till att skapa ett betydande inflytande över en verksamhet eller starta en helt ny verksamhet kallas direktinvesteringar. Värdet på EU:s totala direktinvesteringar i länder utanför unionen uppgick år 2012 till över 5 000 miljarder euro.

Direktinvesteringar, även kallade Foreign Direct Investment FDI, är särskild del av betalningsbalansen. Dessa investeringar skiljer sig från portföljinvesteringar då de syftar till att starta en helt ny verksamhet eller skapa ett betydande inflytande över en befintlig verksamhet. Om investeringen består av aktieköp innebär ett betydande inflytande att aktier förvärvas med ett röstvärde som överstiger 10 procent av röstlängden. Även återinvesteringar i dessa företag, eller nya satsningar och expansioner av befintlig verksamhet betraktas som direktinvesteringar.

Direktinvesteringar mäts antingen som ett flöde under ett år eller som summan av alla hittills gjorda investeringar, stocken. Eftersom värdet av direktinvesteringar varierar mycket från år till år ger stocken en mer rättvisande bild av vilka länder som är särskilt viktiga som investeringspartners.

Totalt sett uppgick stocken av omvärldens direktinvesteringar i EU till 3 947 miljarder euro år 2012. Motsvarande värde av EU:s direktinvesteringar i andra länder var 5 207 miljarder euro. Sett till det totala värdet på direktinvesteringar till och från EU är USA det enskilt största partnerlandet. 39 procent av värdet på stocken av omvärldens direktinvesteringar i EU är amerikanska och 32 procent direktinvesteringarna i USA kommer från EU.

Att USA står för en stor andel av den totala stocken direktinvesteringar i EU märks även i Sverige. USA är till exempel det enskilt största ägarlandet sett till hur många som är anställda i utländskt ägda företag i Sverige. Totalt arbetar 73 000 svenskar i amerikanskt ägda bolag i Sverige.

För att företag från utlandet ska våga investera krävs det att länderna har kommit överens om vilket rättsligt skydd de utländska företagen har om det skulle uppkomma en tvist. För Sveriges del är det sedan 2009 EU som förhandlar om investeringsavtal med andra länder. Investeringsavtal är till för att skydda utländska företag från diskriminering, orättvis behandling och godtycklig expropriation, men även utländska företags rättigheter slås fast, till exempel rätten att överföra kapital eller rätten till en rättslig prövning. Detta skapar stabilitet och gör investeringar i andra länder säkrare. I investeringsavtal ingår ofta tvistlösningsmekanismer – Investor State Dispute Settlement (ISDS). Dessa mekanismer ger investerare möjlighet att stämma stater och få sin sak prövad av en extern instans. ISDS-mekanismer ingår i 63 av Sveriges 66 bilaterala investeringsavtal.