ISDS

ISDS står för Investor State Dispute Settlement och är en vanlig tvistlösningsmekanism i frihandelsavtal. Där regleras hur skiljedomsförfaranden mellan en investerare och stat ska gå till, var de ska hållas och vilka lagrum som gäller. Trots att klausulen är vanlig sker relativt få tvister inom ramen för ISDS.

De senaste åren har antalet tvister inom ramen för ISDS kretsat kring 80 stycken årligen. Sedan världen började öppna upp för frihandel har antalet tvister har ökat. I takt med att allt fler avtal innehåller klausulen och att internationella investeringar ökar är detta givetvis väntat. Nästan alla bilaterala investeringsavtal (BIT) innehåller en ISDS-klausul och globalt finns över 2000 investeringsavtal.

När det gäller utfallet av processerna har de svarande staterna hittills vunnit 37 procent av målen, 29 procent har vunnits av investeraren och 20 procent har slutat med förlikning. Därutöver har 12 procent avbrutits och i 2 procent av fallen har tvisten slutat utan att något skadestånd dömt ut. Svenska staten har aldrig varit svarande i en tvist. Svenska investerare har dock inom ramen för ISDS drivit processer mot stater i tio fall. Tre av dessa har vunnits av investeraren, ett har lett till förlikning, ett har avbrutits och fem processer är ännu inte inledda.

Syftet med ISDS är att skapa ett stabilt klimat för internationella investeringar. Klausulen ger investerare ett skydd mot direkt expropriation men också mot andra typer av ojämlik och orättvis behandling. ISDS hindrar däremot inte stater från att stifta egna regler och lagar.

När det gäller exempelvis TTIP, frihandelsavtalet mellan Sverige och USA, kommer ISDS-klausulen inte hindra någon nation från att förbjuda vissa produkter eller lagstifta mot en viss typ av verksamhet. En fällande dom inom ISDS kan dessutom aldrig påverka lagstiftningen utan endast skadestånd kan utdömas. När det gäller TTIP är ISDS av speciellt intresse eftersom det i nuläget inte finns någon amerikansk lagstiftning som direkt förbjuder diskriminering av utländska investerare.

Tvisterna löses i ett skiljedomsinstitut som exempelvis International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) eller United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Även i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har tvister avgjorts.