Extrajobb under gymnasiet

Att arbeta extra under gymnasietiden kan vara ett bra sätt att tjäna pengar och för att få arbetslivserfarenhet och knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden. Under 2020 hade 53 procent av de svenska gymnasieeleverna arbetat extra någon gång vid sidan om sina studier. Fler kvinnor än män väljer att arbeta extra och det är även stor skillnad mellan olika gymnasieprogram.

En betydande del av de svenska gymnasieeleverna väljer att någon gång arbeta extra vid sidan om sina studier. Vanligast är det att arbeta extra under sommarmånaderna då många elever är lediga och har en större möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Det ger gymnasieeleverna ett välkommet tillskott i plånboken samtidigt som det hjälper det lokala näringslivet med arbetskraft. År 2020 var det vanligast för såväl män som kvinnor att arbeta inom vård och omsorg. 2020 var också ett år där gymnasieelevers arbetande vid sidan om studierna tydligt präglades av coronapandemin. Det var exempelvis 7 procentenheter färre som arbetade extra under 2020 jämfört med 2019. Färre elever som arbetar vid sidan av sina studier kan också ge negativ påverkan på arbetsmarknaden ur ett längre perspektiv. Exempelvis visade en temarapport från SCB som genomfördes 2018 att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan studenter som inte arbetat vid sidan av sina studier och hela den undersökta åldersgruppen var 18 procentenheter. Undersökningen gjordes på människor i åldrarna 15-34 vilket innebär att det inte bara är studerande från gymnasiet som omfattas men det ger ändå en antydan kring vilka effekter saknaden av möjlighet till ett extra arbete under studietiden kan vara. I samma undersökning jämfördes även arbetslösheten mellan de som inte arbetat och åldersgruppen som helhet och där blev resultatet liknande där arbetslösheten var 8,6 procentenheter lägre bland gruppen som hade arbetat extra, det var den största skillnaden i hela EU.

Det skedde också förändringar under 2020 mellan de branscher som eleverna arbetade extra i. Exempelvis var hotell- och restaurangverksamhet den bransch som 2019 var vanligast bland kvinnor men på grund av restriktioner och smittspridning minskade antalet arbetstillfällen inom branschen under 2020. Det var också vanligast att arbeta vid sidan på studierna vid de yrkesförberedande programmen följt av de högskoleförberedande programmen. Det gällde under såväl 2019 som under 2020.