Tidsanvändning

Under 2017 arbetade en tjänsteman i genomsnitt 208 dagar och en arbetare 196 dagar. Skillnaden beror främst på att tjänstemän har färre sjukdagar än arbetare. Sjukfrånvaron har ofta varit den faktor som i hög grad förklarar förändringar i den totala frånvaron. För närvarande ligger sjukfrånvaron på 4,1 procent av ordinarie arbetstid.

Tjänstemän arbetar i genomsnitt mer än arbetarna. Det beror framför allt på att tjänstemännens sjukfrånvaro är lägre. Under 2017 var antalet sjukdagar när dubbelt så många bland arbetare som bland tjänstemän.

Övriga frånvaroorsaker som semester, lagstadgad ledighet och övrig ledighet, som inkluderar exempelvis kompensationsledighet för arbetad övertid, var i stort sett lika mellan grupperna. Arbetare tar vanligtvis ut något mer kompensationsledighet för arbetad övertid än tjänstemän. Det beror främst på att en stor andel av tjänstemännen har förhandlat bort övertidskompensation i utbyte mot fler semesterdagar och/eller högre lön.

Om du klickar på det mindre diagrammet kan du se en tidsserie över den totala frånvaron. Frånvaron minskade från slutet av 1980-talet och fram till 1996 från drygt 26 procent till under 19 procent av ordinarie arbetstid. Minskningen berodde huvudsakligen på en kraftig nedgång av sjukfrånvaron

Från 1996 till och med 2003 ökade återigen den totala frånvaron. 2003 var den genomsnittliga totala frånvaron knappt 23 procent av ordinarie arbetstid. Det är drygt 4 procentenheter mer än 1996, vilket motsvarar drygt 76 timmar om året per anställd.  

Minskningen av lagstadgad ledighet under första halvan av 1990-talet beror framför allt på minskad frånvaro på grund av studier, föräldraledighet och militärtjänst. Den därpå följande ökningen beror främst på en ökning av föräldraledigheten.