Stora utlägg för miljöskydd - trots krisen

Efter att ha legat relativt stilla under 2000-talet steg industrins utlägg för miljöskydd från 2007 till 2008 med 400 miljoner kronor till cirka 10 miljarder kronor. Detta är de högsta årliga utläggen någonsin.

Svensk industri har minskat sin miljöpåverkan kraftigt de senaste decennierna. Detta har skett genom ett systematiskt arbete med miljöanpassade investeringar och förändrade tillverkningsprocesser. År 2008 var industrins kostnader för miljöskydd hela 10 miljarder kronor. Detta är 400 miljoner kronor mer än året innan och merparten av ökningen kommer från ökade investeringar i miljöskydd. Det är framför allt pappers- och massaindustrin och energisektorn som har stor miljöpåverkar och därmed också stora utlägg för miljöskydd. Om man bara ser till massa- och pappersindustrin så har de ökat sina investeringar i miljöskydd med 230 miljoner kronor. Övriga kostnader kommer från löpande kostnader som exempelvis driftskostnader för miljöskyddsanläggningar.

Miljö som konkurrensfördel

I Sverige har vi länge haft en starkare miljöopinion och hårdare miljöregler än i många andra länder. Det har sedan länge varit en konkurrensfördel att vara miljömedveten i det svenska näringslivet. Svenska företag ligger därför långt fram internationellt sett vad gäller miljöarbete och miljöteknik. Detta ger dem en konkurrensfördel i en allt mer miljömedveten omvärld. Svenska miljöteknikföretag sysselsätter allt fler och börjar nu ta sig ut på den internationella marknaden för att exportera sin expertis. Som alla investeringar har miljöarbete stora kostnader men det finns också också ekonomiska vinster att göra. Effektiviseringar inom tillverkningsprocesser leder nästan alltid både till ekonomiska och ekologiska vinster.