Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Skattetrycket

Procent av BNP
42,9 Andel av BNP 2013
Sverige har inte alltid haft ett högt skattetryck. Länge var det samlade skatteuttaget lägre i Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. Tendensen under senare år har varit att skattetrycket sjunkit något.

Sveriges skattetryck förr och nu

Skatteintäkter som andel av BNP

Diagram som visar Sveriges skattetryck förr och nu Diagram som visar Sveriges skattetryck förr och nu

Andel av BNP

Källa: 1900-1949: Rodriguez, E (1981); "Den svenska skattehistorien". 1950-1964: Rodriguez (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1965-1992: OECD (data skatteintäkter), SCB (data BNP). 1993- : SCB.

Observera tidsseriebrotten i serien.
Notera också att skattetrycket har justerats ner (140918) för perioden 1950 och framåt. Detta beror på övergången till det nya regelverket ENS 2010 som styr hur BNP ska beräknas. Förändringar i metoder och källor innebar att årlig BNP i löpande priser reviderades upp med i genomsnitt 3,2 procent under perioden 1950-2013. Nya regelverket tillämpas ännu inte i många internationella jämförelser.

Att Sverige har högre skatter än jämförbara länder är ett faktum som upprepats ofta. Historiskt har det emellertid inte varit så. Under de så kallade rekordåren på 1950- och 1960-talen hade Sverige fortfarande ett skattetryck som var lägre än genomsnittet för OECD-länderna. Först i början av 1970-talet blev skattenivån signifikant högre än i jämförbara länder.

I och med expansionen av den offentliga sektorn i början på 1970-talet ökade skattetrycket. Ökningen skedde främst genom att arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt.

Skattetrycket, eller skattekvoten, beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Ett skatteuttag på 400 miljarder och en BNP på 1 000 miljarder ger till exempel ett skattetryck på 40 procent.

Sedan 2005 har skattetrycket sjunkit med 3,7 procentenheter i Sverige. Sedan 2006 har det minskat med 3,1 procentenheter. År 2013 uppgick skattetrycket till 42,9 procent.

Fram till den 18 september 2014 redovisades siffran 44,5 procent för 2013. Att skattetrycket då justerades ner beror på att SCB publicerade en ny tidsserie över BNP. Den tidsserien är beräknad i enlighet med regelverket ENS 2010 och det innebär att man använder nya metoder. Dessa metodförändringar justerade upp BNP med i genomsnitt 4,8 procent per år för perioden 1993 till 2013. Sett över den längre perioden, 1950-2013, var uppjusteringen i genomsnitt 3,2 procent. Denna metodförändring kommer under en tid påverka den internationella jämförbarheten. Exempelvis OECD använder fortfarande de gamla BNP-siffrorna i sin statistik över olika länders skattetryck.

Hur skattemedlen och andra offentliga intäkter används kan du läsa om här. På den sidan återfinns även ett diagram som visar hur de offentliga utgifterna, fördelade på olika ändamål, har utvecklats över tid.

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.