Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Växthusgaser per sektor - internationellt

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2011 till drygt 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Globalt sett beräknas USA, EU och Kina stå för hälften av världens utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser per sektor - internationellt

Procent, koldioxidekvivalenter, 2011, Annex I

Diagram som visar Utsläpp av växthusgaser per sektor - internationellt Diagram som visar Utsläpp av växthusgaser per sektor - internationellt
Källa: UNFCCC

Utsläpp av växthusgaser från övriga sektorer har på grund av diagramtekniska skäl uteslutits. De överiga sektorerna släppte gemensamt ut 0,0001 procent år 2011.

Beräkningen av globala utsläpp av växthusgaser innefattar stor osäkerhet eftersom det endast är länder i klimatkonventionen som måste rapportera sina utsläpp. Detta innebär att många övriga länder inte har fullständig statistik över sina utsläpp,detta gör det svårt att beräkna ett mått på totala globala utsläpp. På grund av osäkerheten presenteras här endast statistiken för de länder som har rapporteringskrav, det vill säga länder i Annex 1. Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut cirka 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2011. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med strax över 14 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på drygt 1 100 miljoner ton och jordbruket svarade för cirka 1 300 miljoner ton år 2011.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2011 till knappt 6 700 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan EU:s utsläpp uppgick knappt 4 600 miljoner ton.

Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 18 procent sedan 1990. Minskningen har till stor del skett på grund av minskade utsläpp inom industri, bostäder och lokaler, jordbruk samt avfallssektorn. Även i de nya medlemsländerna som tillkom 2004 har det skett minskningar till följd av övergång till marknadsekonomier och omstruktureringar inom industrin.

Utsläpp av växthusgaser - internationellt

Miljoner ton CO2-ekvivalenter, 2011, exkl LULUCF

Diagram som visar Utsläpp av växthusgaser - internationellt Diagram som visar Utsläpp av växthusgaser - internationellt
Källa: UNFCCC

Prenumerera på nyheter

Prenumerera på våra nyheter via e-post.