Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Växthusgaser - utveckling

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990. Samtliga sektorer släpper ut mindre växthusgaser idag förutom vägtransporter med lastbilar och bussar samt energiindustrin.

Utveckling av växthusgasutsläpp

Sektorsvis, 1000 ton koldioxidekvivalenter

Diagram som visar Utveckling av växthusgasutsläpp Diagram som visar Utveckling av växthusgasutsläpp

Vägtransporter - Personbilar

Källa: Naturvårdsverket

Totalt har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med 15 miljoner ton sedan 1990. Samtidigt har vår BNP växt med i genomsnitt cirka 3 procent per år. De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så.

Trots bränslesnålare bilar och en ökad biobränsleanvändning har utsläppen från vägtrafiken inte förändrats nämnvärt sedan 1990. Däremot har sektorns andel av de totala utsläppen ökat. Detta beror på att andra sektorer minskat sina utsläpp i högre takt.

Industrins utsläpp från förbränning och processer har sammantaget minskat med 22 procent sedan 1990. Detta trots att industriproduktionen ökat med ungefär 50 procent under samma period.

En sektor som inte alltid rapporteras är utsläppen från markanvändning och skogsbruk. Under hela mätperioden från 1990 har upptagen varit större än utsläppen från denna sektor. Det innebär att markanvändningen och skogsbruket kraftigt bidrar till att minska de totala svenska utsläppen av växthusgaser.