Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Växthusgaser - utveckling

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990. Störst har minskningen varit inom sektorn bostäder och lokaler. Detta återspeglar bland annat en minskad oljeanvändning för uppvärmning inom denna sektor. Transportsektorn har dock ökat till följd av en större trafikvolym.

Utveckling av växthusgasutsläpp

Sektorsvis, 1000 ton koldioxidekvivalenter

Diagram som visar Utveckling av växthusgasutsläpp Diagram som visar Utveckling av växthusgasutsläpp

Bostäder och lokaler

Källa: Naturvårdsverket

* Inkluderar utsläpp från användning av lösningsmedel och andra produkter, raffinaderier, tillverkning av fasta bränslen, militär, diffusa utsläpp och övrigt.

Totalt har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med 11 miljoner ton sedan 1990. Samtidigt har vår BNP växt med i genomsnitt cirka 3 procent per år. De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så.

Bryter man ner utsläppen per sektor framgår att den största minskningen skett inom sektorn bostäder och lokaler. Denna utveckling beror i hög utsträckning på att man övergått från olja till biobränsle i produktionen av fjärrvärme.

Trots bränslesnålare bilar och en ökad biobränsleanvändning har utsläppen från vägtrafiken ökat sedan 1990. Att utsläppen från såväl vår inrikessjöfart som inrikesflyget har minskat något uppväger inte ökningen från vägtransporterna, utan totalt är transporter den sektor som ökat sina utsläpp mest sedan 1990. Efterfrågan på el- och värme var stor under 2010, bland annat på grund av en kall vinter, det gör att den sektorn ökat sina utsläpp drastiskt under året.

Industrins utsläpp från förbränning och processer har sammantaget hållit sig ganska stabila sedan 1990. Detta trots att industriproduktionen ökat med ungefär 50 procent under samma period.

En sektor som inte alltid rapporteras är utsläppen från markanvändning och skogsbruk. Under hela mätperioden från 1990 har upptagen varit större än utsläppen från denna sektor. Det innebär att markanvändningen och skogsbruket kraftigt bidrar till att minska de totala svenska utsläppen av växthusgaser.