Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Elanvändning per sektor - utveckling

Den totala elanvändningen har haft en ökande trend sedan 1970-talet. Vare sig industrin eller bostads- och servicesektorn avviker från denna trend. Elanvändningen ökade dock klart mest under 1970- och 1980-talen.

Elanvändningens utveckling i olika sektorer

Slutlig elanvändning, TWh

Diagram som visar Elanvändningens utveckling i olika sektorer Diagram som visar Elanvändningens utveckling i olika sektorer

Industri

Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2014

Under perioden från 1970 fram till 2012 har den totala elanvändningen ökat med drygt 120 procent. Från 63,5 TWh till 143,0 TWh. Men utvecklingen har sett olika ut i olika sektorer.

Sverige har en väldigt elintensiv industri. Elanvändning i sektorn har från 1970-talet ökat med 60 procent, från 33 TWh till 52,7 TWh. Ökningen har till stor del skett i takt med att oljeanvändningen minskat inom industrin. På 1970-talet svarade oljan för nära hälften av industrins energianvändning. Den bransch som använder mest el är massa- och pappersindustrin.

Bostads- och servicesektorn har sedan 1970 ökat sin elanvändning med knappt 228 procent, från 22 TWh till 72,1 TWh. Elanvändningen ökade under 1970- och 1980-talen samtidigt som oljeanvändningen minskade markant. Under senare år har elanvändningen inom sektorn varit relativt konstant. Driftelen har stått för en kraftig ökning sedan 1970. Ökningen beror på en snabb tillväxt inom serviceverksamheten som har inneburit ökad elåtgång till ventilation och komfortkyla, samt givetvis en ökad användning av kontorsmaskiner.

Det finns en rad olika faktorer som, ofta i samverkan, påverkar elanvändningen. Exempel på faktorer kan vara den generella ekonomiska och tekniska utvecklingen, energiprisernas utveckling, näringslivets struktur, befolkningsförändringar och utomhustemperaturen. Dessutom bidrar en kall vinter till att vi kräver mer el för uppvärmning i våra bostäder.

Vad kan du om miljö och energi?

Här kan du testa dina kunskaper om Sveriges ekonomi. Gör testet och få reda på hur duktig du är!