Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Användning av fossila bränslen per sektor

Andelen fossila bränslen i förhållande till total använd energi är relativt låg i Sverige. Den långsiktiga tendensen har varit att beroendet av fossila bränslen har minskat inom de flesta sektorer. De största utmaningarna finns inom transportsektorn.

Användning av fossila bränslen i olika sektorer

Andel av total energianvändning

Diagram som visar Användning av fossila bränslen i olika sektorer Diagram som visar Användning av fossila bränslen i olika sektorer

Transporter

Källa: Energimyndigheten, Energiindikatorer 2014

Not: Olja som har bunkrats för sjöfart och fossila bränslen som används som råvara inom industrin ingår inte i indikatorn.

En tydlig ambition i den svenska energipolitiken är att minska beroendet av fossila bränslen. Genom att studera hur stor del av den totala energianvändningen som utgörs av fossila bränslen ges en bild av hur stort detta beroende är.

Sett över en 20-årsperiod har andelen fossila bränslen minskat totalt sett i Sverige. Störst har minskningen varit inom fjärrvärmeproduktionen, servicesektorn och bostadssektorn. Även industrin har minskat sin andel använda fossila bränslen; under den senaste tioårsperioden har andelen sjunkit från 26,9 procent till 19,5 procent.

De största utmaningarna ligger i dagsläget inom transporter, vilken är den sektor som har störst andel fossila bränslen. Att byta energibärare inom denna sektor är en stor teknologisk utmaning. Det handlar i praktiken om att minska användningen av bensin, diesel, olja och flygfotogen. Att denna process i alla fall har inletts avspeglas i den svagt nedåtgående tendensen vi ser i statistiken över de senaste åren.

Vad kan du om miljö och energi?

Här kan du testa dina kunskaper om Sveriges ekonomi. Gör testet och få reda på hur duktig du är!