Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, resor och transporter.

Svenska exportvaror

Fördelade på varugrupper, jan-dec 2013, procent

Diagram som visar Svenska exportvaror Diagram som visar Svenska exportvaror
Källa: SCB via Macrobond

Export av tjänster

Fördelade på tjänstetyp, år 2013, procent

Diagram som visar Export av tjänster Diagram som visar Export av tjänster
Källa: SCB (Betalningsbalansen) via Macrobond

Import av tjänster

Fördelade på tjänstetyp, år 2013, procent

Diagram som visar Import av tjänster Diagram som visar Import av tjänster
Källa: SCB (Betalningsbalansen) via Macrobond

Svenska importvaror

Fördelade på varugrupper, jan-dec 2013, procent

Diagram som visar Svenska importvaror Diagram som visar Svenska importvaror
Källa: SCB via Macrobond

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Ovanför diagrammet kan du också byta till att istället visa importprodukter, samt växla vy mellan varor och tjänster.

Över 40 procent av den svenska varuexporten utgörs av verkstadsvaror. I begreppet verkstadsvaror inkluderas bland annat export av bilar och andra fordon, maskiner, elektrovaror, telekom och metallarbeten. Sveriges basindustri står också för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja. Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på cirka 20 procent av det totala importvärdet. År 2013 uppgick råoljeimporten till 8 procent av hela varuimportvärdet. Den lägre andelen olja kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och den generellt sett mindre användningen av olja inom industrin de senaste 30 åren.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. I statistiken, som omfattar både affärsresande och privat resande, ingår de varor och tjänster som konsumeras inom det besökta landet, samt varor som tas över gränsen för eget bruk. Det som bokförs i tjänstebalansen som tjänsteexport är därför utländska besökares konsumtion i Sverige. Våra utlandsresor registreras på motsvarande sätt som import i statistiken. Andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och affärstjänster. I gruppen Övriga affärstjänster ingår merchanting som är den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper och säljer produkter vidare på världsmarknaden utan att de importeras till Sverige.

Läs mer om:

Export och import över tid