Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

BNP - internationellt

Värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under en viss tid kallas bruttonationalprodukt, BNP. Sett över en längre period har Sveriges BNP utvecklats något svagare än många OECD-länder. Från mitten av 1990-talet har dock Sveriges tillväxt legat i nivå med, eller till och med något över, tillväxten i många jämförbara länder.

BNP-tillväxt - internationellt

Index, 1970 = 100, eller enligt val

Diagram som visar BNP-tillväxt - internationellt Diagram som visar BNP-tillväxt - internationellt

Sverige

Källa: OECD

Not: statistiken baseras på fasta priser, fasta PPP. För merparten av länderna gäller att värden före 1995 är mer osäkra än värden för senare år. I många fall är det uppskattade värden från OECD. Statistik från OECD revideras och uppdateras kontinuerligt.

Årlig BNP-tillväxttakt

Procent

Diagram som visar Årlig BNP-tillväxttakt Diagram som visar Årlig BNP-tillväxttakt

Sverige

Källa: OECD

Not: statistiken baseras på fasta priser, fasta PPP. För merparten av länderna gäller att värden före 1995 är mer osäkra än värden för senare år. I många fall är det uppskattade värden från OECD. Statistik från OECD revideras och uppdateras kontinuerligt.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en bild av, och är också det vanligaste måttet för, den ekonomiska tillväxten i ett land.

För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år sett från 1970 fram till idag. Efter 1990-talskrisen, alltså från 1993 och framåt, har dock tillväxten varit högre och uppgått till i genomsnitt 2,6 procent per år. Det har varit i nivå med USA och högre än till exempel tillväxten i Tyskland under samma period.

Under 2000-talet har vi haft två kännbara lågkonjunkturer. I början av 2000-talet sprack IT-bubblan vilket gav låg tillväxt, framförallt under 2001. En betydligt kraftigare smäll kom då den internationella finanskrisen bröt ut under 2008. Denna kris gav ett rekordstort fall i BNP under 2009. Under 2010 skedde sedan en återhämtning innan osäkerheten åter tog överhanden under 2011 och 2012.

Diagrammet ovan ger alltså en bild av hur snabbt BNP i olika länder har vuxit över tiden. Vill man istället få en bild av hur stort det ekonomiska välståndet är kan man studera BNP per capita i köpkraftskorrigerade termer.