Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Sociala avgifter

Förutom lön betalar arbetsgivaren lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar för sina anställda. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är totalt 31,42 procent av den anställdes bruttolön under 2015.

För varje anställd betalar en arbetsgivare dels en bruttolön till den anställde men också sociala avgifter. De sociala avgifterna består bland annat av en lagstadgad arbetsgivaravgift som hjälper att bekosta det sociala skyddsnätet. De lagstadgade avgifterna inkluderar också bland annat en allmän löneavgift som i praktiken är en skatt snarare än en avgift. Nivån på avgifterna varierar per år.

Under 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften 31,42 procent av den anställdes bruttolön. Det är samma nivå som för 2014. 

För ungdomar och äldre finns särskilda nedsättningar av arbetsgivaravgiften. Under 2015 ändras villkoren för dessa nedsättningar vid två tillfällen (se vidare tabell). För äldre är dock regelverket oförändrat under hela året. För anställda som är födda 1938 till och med 1949 skall arbetsgivaren betala en avgift om totalt 10,21 procent (= ålderspensionsavgiften). För personer födda 1937 och tidigare betalas varken arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt.

Utöver de lagstadgade avgifterna finns avgifter som har avtalats med de fackliga organisationerna, så kallade avtalsförsäkringar samt avtalspensioner. Dessa administreras av arbetsmarknadens parter och inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig mellan olika avtal och branscher. Nedanstående avgifter ska därför tolkas något försiktigt. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat. 

Sociala avgifter år 2015 - Arbetare

 

Procent av bruttolön

Lönedelar < 36 313 kr/månLönedelar > 36 313 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift1,171,17
Sjukförsäkringsavgift4,354,35
Arbetsskadeavgift0,300,30
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift 10,1510,15
= Total lagstadgad31,4231,42
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)0,000,00
Avtalsgruppförsäkring (AGS)0,000,00
Omställningsförsäkring*0,300,30
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie**3,8030,00
= Total avtalad4,1130,31
Löneskatt på pensionskostnader1,001,00
= Totalt36,5362,73
Källa: Svenskt Näringsliv

* Gäller medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,6 procent.
** Tas ut från 25 års ålder. På lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp gäller: Respektive försäkring tillförs 4,50 procent medan arbetsgivaren faktureras 3,75. Mellanskillnaden finansieras på följande sätt: När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram till 1995, STP-planen, avvecklades kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott skulle användas till att betala 0,70 procentenheter av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på 2,0 mdr kronor.


Ladda ner siffror till Excel

Sociala avgifter år 2015 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar < 36 313 kr/månLönedelar > 36 313 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift1,171,17
Sjukförsäkringsavgift4,354,35
Arbetsskadeavgift0,300,30
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift 10,1510,15
= Total lagstadgad31,4231,42
Ålderspension*4,5030,00
Sjukförsäkring**0,060,32
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***0,200,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,010,01
Trygghetsrådet****0,300,30
Premiebefrielse0,080,57
= Total avtalad5,1531,20
Löneskatt på pensionskostnader1,207,50
= Totalt37,7770,12
Källa: Svenskt Näringsliv

* Betalas från och med månaden tjänstemannen fyller 25 år.
** Premien 0,058 betalas på löneandelar upp till 27 813 kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,32 betalas på lönedelen mellan 27 813 kr/mån upp till och med 142 250 kr/mån (30 prisbasbelopp).
*** 43 kr per månad, vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemannens lönesumma. Premien kan variera mellan 30-43 kr beroende på försäkringsbolag.
**** Hängavtalsföretag betalar 0,7 procent.


Ladda ner siffror till Excel

Sociala avgifter år 2015 - Tjänstemän ITP 2

Procent av bruttolön

Samtliga lönedelar
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift1,17
Sjukförsäkringsavgift4,35
Arbetsskadeavgift0,30
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Allmän löneavgift 10,15
= Total lagstadgad31,42
ITP*12,70
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)**0,20
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,01
Trygghetsrådet***0,30
= Total avtalad****13,21
Löneskatt på pensionskostnader3,10
= Totalt47,73
Källa: Svenskt Näringsliv

* Prognos för ITP-kostnaden under 2015 för ITP2 exklusive eventuella lokala löneförändringar (den gamla förmånsbestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare). Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. Löneförändring = 1 procent ger cirka 0,6 procent förändring på ITP-kostnaden.
** Motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemannens lönesumma. Premien kan variera mellan 30-43 kr beroende på försäkringsbolag.
*** Hängavtalsföretag betalar 0,7 procent.
**** inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom.


Ladda ner siffror till Excel