Vård och omsorg i privat regi

Landstingen ansvarar för vården och kommunerna för omsorgen. I vårdsektorn ingår bland annat vårdcentraler, sjukhus och tandvård. Till omsorgssektorn räknas bland annat barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd till funktionshindrade. Inom både sjukvården och omsorgen förekommer privata utförare.

Introduktion av ett nytt system baserat på LOV

Sedan 2009 finns det möjlighet för andra aktörer än kommunen att bedriva omsorgsverksamhet. I och med LOV, lagen om valfrihet har andra aktörer rätt att etablera sig i en kommun, bli godkända som utövare och på samma villkor som kommunen utföra omsorgstjänster. Syftet med det nya systemet var att öka konkurrensen i vård- och omsorgssektorerna och öka valfriheten för de omsorgsbehövande. Det är då den som är i behov av tjänsten som väljer vem som ska hjälpa dem. Varje utövare får ersättning för den tid som är avsatt hos varje omsorgsbehövande. Att bedöma hur stort omsorgsbehov som behövs är dock myndighetsutövning och lyder under speciella lagar, den verksamheten kvarstår hos kommunens förvaltning oavsett vem som utför tjänsten.   

Det är valfritt för kommuner och landsting att tillämpa LOV. Det finns dock ett undantag: Sedan 2010 finns ett valfrihetssystem kallat vårdval inom primärvården, det finns i alla landsting och ger patienter möjlighet att välja vilken vårdcentral de vill gå till.

Valfrihetssystemet innebär inte högre avgifter

Vård- och omsorgssektorerna finansieras av offentliga medel. Dessa sektorer tar också ut avgifter från sina besökare. Avgifterna är reglerade både i upphandlingssystemet och valfrihetssystemet och varierar inte beroende på system eller på om det är offentlig sektor eller en annan aktör som utför tjänsten.

Det finns dock också helt privata aktörer på marknaden som inte finansieras av skattemedel. Dessa privata aktörer tillämpar fri prissättning och avgifterna kan därför variera. Trots egenfinansiering står ändå helt privata aktörer under tillsyn av Socialstyrelsen för att säkra vård- och omsorgskvaliteten i Sverige.

Tandvården fungerar annorlunda

Tandvården har ett lite annorlunda system. Landstingen är ansvariga för att tillhandahålla tandvård för de upp till 20 år samt specialisttandvård. Tandvården för de upp till 20 är skattefinansierad och kostnadsfri för de som nyttjar den. Man kan antingen gå till folktandvården som är den landstingsdrivna tandvården eller en annan aktör. I övrigt råder fri prissättning på tandvård. Det finns dock statliga subventioner bland annat ett tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan. Det finns också riktlinjer och prislistor som talar om vad ett rimligt pris för tandvården är.

Läs mer:

Vårdcentraler i privat regi

Vården i privat regi

Omsorgen i privat regi 

Upphandling inom offentlig sektor