Statsbudgetens utgifter

917,4Miljarder kronor
2016

Statsbudgeten utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden med totalt cirka 650 anslag. På utgiftssidan finns till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa. År 2016 uppgick statsbudgetens utgifter till knappt 920 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgiftssida innehåller 27 stycken utgiftsområden. Dessa är numrerade från 1-27 och har rubriker som till exempel Arbetsmarknad, Utbildning och universitetsforskning och Allmänna bidrag till kommuner.

Under varje utgiftsområde finns olika delposter. För till exempel utgiftsområdet 16, Utbildning och universitetsforskning, finns bland annat alla universitet listade och motsvarar varsin delpost. Genom att klicka på posterna i tabellen nedan kan du ta del av fler detaljer. Observera att sammanställningen i tabellen gäller år 2015.

År 2013 var utgifterna extraordinärt höga då Riksbanken lånade upp cirka 100 miljarder kronor via Riksgälden för att på så sätt stärka valutareserven. I och med att valutareserven stärktes i samma utsträckning som det lånade beloppet, innebar dessa transaktioner inte en försvagning av statsfinanserna.

Statsbudgetens inkomster minus utgifter ger statsbudgetens saldo, vilket i sin tur visar på statens lånebehov.

Statsbudgetens utgifter 2015

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse 12 281
  • Kungliga hov- och slottsstaten 127
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m. 876
  • Riksdagens förvaltningsanslag 701
  • Riksdagens fastighetsanslag 87
  • Riksdagens ombudsmän (JO) 86
  • Sametinget 40
  • Regeringskansliet m.m. 6 834
  • Länsstyrelserna m.m. 2 543
  • Allmänna val och demokrati 53
  • Justitiekanslern 41
  • Datainspektionen 46
  • Svensk författningssamling 1
  • Valmyndigheten 18
  • Stöd till politiska partier 171
  • Åtgärder för nationella minoriteter 101
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer 16
  • Presstödsnämnden 7
  • Presstöd 487
  • Myndigheten för radio och tv 28
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 18
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 442
  • Statskontoret 90
  • Kammarkollegiet 50
  • Arbetsgivarpolitiska frågor 1
  • Statliga tjänstepensioner m.m. 12 135
  • Finanspolitiska rådet 10
  • Konjunkturinstitutet 61
  • Ekonomistyrningsverket 148
  • Statistiska centralbyrån 545
  • Bidragsfastigheter 339
  • Finansinspektionen 445
  • Riksgäldskontoret 258
  • Bokföringsnämnden 10
  • Vissa garanti- och medlemsavgifter 2
  • Riksrevisionen 309
  • Finansmarknadsforskning 29
  • Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 9
 • 03 Skatt, tull och exekution 10 754
  • Skatteverket 7 193
  • Kronofogdemyndigheten 1 787
  • Tullverket 1 774
 • 04 Rättsväsendet 40 429
  • Polismyndigheten 20 758
  • Säkerhetspolisen 1 147
  • Åklagarmyndigheten 1 356
  • Ekobrottsmyndigheten 592
  • Sveriges Domstolar 5 325
  • Kriminalvården 7 974
  • Brottsförebyggande rådet 97
  • Rättsmedicinalverket 362
  • Gentekniknämnden 5
  • Brottsoffermyndigheten 36
  • Ersättning för skador på grund av brott 98
  • Rättsliga biträden m.m. 2 544
  • Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 90
  • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 12
  • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 16
  • Domarnämnden 8
  • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1
 • 05 Internationell samverkan 1 934
  • Avgifter till internationella organisationer 1 398
  • Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 133
  • Nordiskt samarbete 13
  • Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 2
  • Inspektionen för strategiska produkter 30
  • Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 42
  • Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 24
  • Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 16
  • Svenska institutet 90
  • Information om Sverige i utlandet 14
  • Samarbete inom Östersjöregionen 171
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap 48 271
  • Förbandsverksamhet och beredskap 24 885
  • Försvarsmaktens insatser internationellt 923
  • Anskaffning av materiel och anläggningar 9 845
  • Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 745
  • Forskning och teknikutveckling 584
  • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18
  • Officersutbildning m.m. 209
  • Försvarets radioanstalt 882
  • Totalförsvarets forskningsinstitut 169
  • Nämnder m.m. 5
  • Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 62
  • Försvarsexportmyndigheten 56
  • Försvarsunderrättelsedomstolen 7
  • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 8
  • Kustbevakningen 1 057
  • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 25
  • Ersättning för räddningstjänst m.m. 11
  • Krisberedskap 1 024
  • Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 34
  • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 224
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 035
  • Statens haverikommission 42
  • Strålsäkerhetsmyndigheten 368
  • Elsäkerhetsverket 53
 • 07 Internationellt bistånd 32 213
  • Biståndsverksamhet 31 009
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 032
  • Nordiska Afrikainstitutet 15
  • Folke Bernadotteakademin 101
  • Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 42
  • Utvärdering av internationellt bistånd 15
 • 08 Migration 18 725
  • Migrationsverket 4 719
  • Ersättningar och bostadskostnader 12 405
  • Migrationspolitiska åtgärder 416
  • Domstolsprövning i utlänningsärenden 548
  • Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 99
  • Offentligt biträde i utlänningsärenden 254
  • Utresor för avvisade och utvisade 237
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 47
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 64 979
  • Myndigheten för vårdanalys 30
  • Statens beredning för medicinsk utvärdering 64
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 128
  • Tandvårdsförmåner 5 271
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna 24 469
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 257
  • Sjukvård i internationella förhållanden 457
  • Bidrag till psykiatri 819
  • Prestationsbunden vårdgaranti 996
  • Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74
  • Läkemedelsverket 122
  • E-hälsomyndigheten 78
  • Folkhälsomyndigheten 375
  • Insatser för vaccinberedskap 1
  • Bidrag till WHO 38
  • Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 145
  • Myndigheten för delaktighet 183
  • Bidrag till handikapporganisationer 183
  • Personligt ombud 97
  • Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 295
  • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 280
  • Kostnader för statlig assistansersättning 24 890
  • Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 1 360
  • Statens institutionsstyrelse 900
  • Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 394
  • Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 180
  • Ersättningsnämnden 40
  • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 17
  • Barnombudsmannen 24
  • Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige 21
  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel 244
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 29
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 517
  • Socialstyrelsen 477
  • Inspektionen för vård och omsorg 659
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 102 603
  • Sjukpenning och rehabilitering m.m. 36 635
  • Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50 550
  • Handikappersättningar 1 353
  • Arbetsskadeersättningar m.m. 3 397
  • Ersättning inom statliga personalskydet 37
  • Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 747
  • Försäkringskassan 7 824
  • Inspektionen för socialförsäkringen 61
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 136
  • Garantipension till ålderspension 15 761
  • Efterlevandepensioner till vuxna 12 427
  • Bostadstillägg till pensionärer 8 589
  • Äldreförsörjningsstöd 803
  • Pensionsmyndigheten 555
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 82 931
  • Allmänna barnbidrag 25 764
  • Föräldraförsäkring 38 627
  • Underhållsstöd 2 256
  • Adoptionsbidrag 15
  • Barnpension och efterlevandestöd 905
  • Vårdbidrag för funktionshindrade barn 3 548
  • Pensionsrätt för barnår 6 876
  • Bostadsbidrag 4 940
 • 13 Integration och jämställdhet 15 362
  • Integrationsåtgärder 73
  • Kommunersättningar vid flyktingmottagande 8 967
  • Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 3 687
  • Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 2 131
  • Hemutrustningslån 197
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare 16
  • Diskrimineringsombudsmannen 101
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 38
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder 152
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 64 971
  • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 467
  • Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 28 988
  • Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 891
  • Lönebidrag och Samhall m.m. 17 160
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 114
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 85
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 38
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 64
  • Bidrag till administration av grundbeloppet 54
  • Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8
  • Bidrag till lönegarantiersättning 1 231
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 112
  • Arbetsmiljöverket 642
  • Arbetsdomstolen 29
  • Internationella arbetsorganisationen (ILO) 33
  • Medlingsinstitutet 50
  • Arbetslivspolitik 4
 • 15 Studiestöd 19 216
  • Studiehjälp 3 324
  • Studiemedel 13 037
  • Avsättning för kreditförluster 1 767
  • Statens utgifter för studiemedelsräntor 803
  • Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 52
  • Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27
  • Centrala studiestödsnämnden 193
  • Överklagandenämnden för studiestöd 14
 • 16 Utbildning och universitetsforskning 62 954
  • Statens skolverk 510
  • Statens skolinspektion 406
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten 682
  • Sameskolstyrelsen 41
  • Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2 851
  • Särskilda insatser inom skolområdet 415
  • Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 3 934
  • Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 181
  • Bidrag till svensk undervisning i utlandet 92
  • Fortbildning av lärare och förskolepersonal 287
  • Bidrag till vissa studier 17
  • Myndigheten för yrkeshögskolan 109
  • Statligt stöd till vuxenutbildning 2 568
  • Särskilt utbildningsstöd 155
  • Skolforskningsinstitutet 14
  • Lågstadielyftet 1 987
  • Universitetskanslersämbetet 137
  • Universitets- och högskolerådet 119
  • Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 557
  • Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning 1 984
  • Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 870
  • Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 2 143
  • Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 916
  • Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 1 455
  • Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 580
  • Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 1 531
  • Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 252
  • Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 1 047
  • Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 379
  • Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning 806
  • Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 651
  • Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning 1 458
  • Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 063
  • Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning 1 388
  • Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 630
  • Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning 354
  • Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 596
  • Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning 205
  • Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 993
  • Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 286
  • Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 700
  • Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning 221
  • Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 523
  • Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 207
  • Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 263
  • Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning 85
  • Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 827
  • Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning 120
  • Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 545
  • Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning 89
  • Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196
  • Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 48
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 94
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning 26
  • Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 449
  • Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning 59
  • Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 400
  • Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning 56
  • Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 424
  • Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning 84
  • Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 369
  • Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning 56
  • Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 358
  • Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning 47
  • Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 323
  • Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning 41
  • Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 354
  • Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning 42
  • Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 158
  • Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 8
  • Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61
  • Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 5
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 123
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 8
  • Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 381
  • Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning 50
  • Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24
  • Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning 9
  • Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 2 963
  • Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 501
  • Särskilda medel till universitet och högskolor 786
  • Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 391
  • Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 620
  • Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 340
  • Vetenskapsrådet: Förvaltning 140
  • Rymdforskning och rymdverksamhet 365
  • Rymdstyrelsen: Förvaltning 28
  • Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 554
  • Institutet för rymdfysik 52
  • Kungl. biblioteket 346
  • Polarforskningssekretariatet 32
  • Sunet 41
  • Centrala etikprövningsnämnden 5
  • Regionala etikprövningsnämnder 35
  • Särskilda utgifter för forskningsändamål 149
  • Internationella program 81
  • Avgift till Unesco och ICCROM 27
  • Kostnader för Svenska Unescorådet 9
  • Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 8
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 281
  • Statens kulturråd 44
  • Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 196
  • Skapande skola 184
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 38
  • Stöd till icke-statliga kulturlokaler 8
  • Bidrag till regional kulturverksamhet 1 297
  • Myndigheten för kulturanalys 16
  • Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 978
  • Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 189
  • Statens musikverk 111
  • Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 138
  • Myndigheten för tillgängliga medier 115
  • Institutet för språk och folkminnen 58
  • Statens konstråd 9
  • Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 32
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor 11
  • Bidrag till bild- och formområdet 28
  • Konstnärsnämnden 24
  • Ersättningar och bidrag till konstnärer 373
  • Riksarkivet 355
  • Riksantikvarieämbetet 212
  • Bidrag till kulturmiljövård 248
  • Kyrkoantikvarisk ersättning 460
  • Centrala museer: Myndigheter 1 011
  • Centrala museer: Stiftelser 246
  • Bidrag till vissa museer 49
  • Riksutställningar 40
  • Forum för levande historia 49
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund 9
  • Stöd till trossamfund 84
  • Filmstöd 310
  • Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 22
  • Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 3
  • Statens medieråd 16
  • Stöd till taltidningar 45
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 33
  • Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 259
  • Stöd till idrotten 1 758
  • Bidrag till allmänna samlingslokaler 29
  • Bidrag för kvinnors organisering 28
  • Stöd till friluftsorganisationer 28
  • Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15
  • Insatser för den ideella sektorn 329
  • Bidrag till folkbildningen 3 626
  • Bidrag till kontakttolkutbildning 16
  • Särskilda insatser inom folkbildningen 105
  • Lotteriinspektionen 46
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 1 074
  • Bostadspolitisk utveckling 10
  • Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 6
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1
  • Innovativt byggande 12
  • Boverket 234
  • Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 8
  • Statens geotekniska institut 44
  • Lantmäteriet 509
  • Statens va-nämnd 10
  • Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 4
  • Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 16
  • Upprustning av skollokaler 3
  • Marknadsdomstolen 11
  • Konsumentverket 135
  • Allmänna reklamationsnämnden 36
  • Fastighetsmäklarinspektionen 17
  • Åtgärder på konsumentområdet 15
  • Bidrag till miljömärkning av produkter 3
 • 19 Regional tillväxt 2 243
  • Regionala tillväxtåtgärder 1 410
  • Transportbidrag 354
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 385
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden period 2014-2020 93
 • 20 Allmän miljö- och naturvård 5 938
  • Naturvårdsverket 397
  • Miljöövervakning m.m. 303
  • Åtgärder för värdefull natur 738
  • Sanering och återställning av förorenade områden 446
  • Miljöforskning 76
  • Kemikalieinspektionen 216
  • Internationellt miljösamarbete 53
  • Supermiljöbilspremie 347
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 221
  • Klimatanpassning 116
  • Inspire 19
  • Åtgärder för havs- och vattenmiljö 687
  • Insatser för internationella klimatinvesteringar 183
  • Internationellt miljösamarbete 53
  • Hållbara städer -6
  • Skydd av värdefull natur 955
  • Havs- och vattenmyndigheten 208
  • Klimatinvesteringar i kommun och regioner 99
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 57
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 621
 • 21 Energi 2 291
  • Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 265
  • Insatser för energieffektivisering 195
  • Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 9
  • Energiforskning 1 140
  • Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 141
  • Planeringsstöd för vindkraft m.m. 14
  • Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 108
  • Energiteknik 135
  • Elberedskap 262
  • Avgifter till internationella organisationer 1 398
 • 22 Kommunikationer 47 242
  • Utveckling av statens transportinfrastruktur 19 491
  • Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 20 706
  • Trafikverket 1 287
  • Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. 388
  • Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 89
  • Driftbidrag till icke statliga flygplatser 78
  • Trafikavtal 780
  • Viss internationell verksamhet 25
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut 47
  • Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 123
  • Trängselskatt i Stockholm 1 007
  • Transportstyrelsen 1 970
  • Trafikanalys 63
  • Trängselskatt i Göteborg 825
  • Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter 28
  • Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 130
  • Grundläggande betaltjänster 23
  • Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 17
  • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 121
  • Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 45
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 13 398
  • Skogsstyrelsen 399
  • Insatser för skogsbruket 248
  • Statens veterinärmedicinska anstalt 118
  • Bidrag till veterinär fältverksamhet 102
  • Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 11
  • Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 123
  • Ersättningar för viltskador m.m. 46
  • Statens jordbruksverk 506
  • Bekämpande av växtskadegörare 5
  • Gårdsstöd m.m. 5 607
  • Intervention för jordbruksprodukter m.m. 112
  • Finansiella korrigeringar m.m. 57
  • Strukturstöd till fisket m.m. 23
  • Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 51
  • Livsmedelsverket 303
  • Konkurrenskraftig livsmedelssektor 48
  • Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 43
  • Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 789
  • Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 427
  • Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 32
  • Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4
  • Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1
  • Främjande av rennäringen m.m. 111
  • Sveriges lantbruksuniversitet 1 723
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 507
  • Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1
 • 24 Näringsliv 5 475
  • Verket för innovationssystem 213
  • Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 443
  • Institutens strategiska kompetensmedel m.m. 616
  • Tillväxtverket 269
  • Näringslivsutveckling m.m. 345
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 78
  • Turistfrämjande 140
  • Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. 224
  • Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning 6
  • Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. 11
  • Patentbesvärsrätten 20
  • Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 21
  • Bidrag till terminologisk verksamhet 4
  • Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8
  • Konkurrensverket 175
  • Konkurrensforskning 14
  • Upprustning och drift av Göta kanal 25
  • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 22
  • Avgifter till vissa internationella organisationer 16
  • Finansiering av rättegångskostnader 2
  • Bidrag till företagsutveckling och innovation 269
  • Upphandlingsmyndigheten 23
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 24
  • Kommerskollegium 85
  • Exportfrämjande verksamhet 308
  • Investeringsfrämjande 62
  • Avgifter till internationella handelsorganisationer 22
  • Bidrag till standardiseringen 31
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner 102 037
  • Kommunalekonomisk utjämning 87 723
  • Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 646
  • Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5
  • Stöd till kommuner och landsting 863
  • Tillfälligt stöd till kommuner och landsting 9 800
 • 26 Statsskuldsräntor m.m. 21 936
  • Räntor på statsskulden 21 797
  • Oförutsedda utgifter 0
  • Riksgäldskontorets provisionsutgifter 139
 • 27 Avgiften till Europeiska unionen 44 232
 • = Summa utgiftsområden (1-27) 889 345
 • Riksgäldens nettoutlåning 10 094
 • Kassamässig korrigering -7260
 • = Totala utgifter 892 179
 • Källa: Ekonomistyrningsverket