Växthusgaser per sektor - internationellt

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2012 till drygt 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Globalt sett beräknas USA, EU och Kina stå för hälften av världens utsläpp av växthusgaser.

Beräkningen av globala utsläpp av växthusgaser innefattar stor osäkerhet eftersom det endast är länder i klimatkonventionen som måste rapportera sina utsläpp. Detta innebär att många övriga länder inte har fullständig statistik över sina utsläpp,detta gör det svårt att beräkna ett mått på totala globala utsläpp. På grund av osäkerheten presenteras här endast statistiken för de länder som har rapporteringskrav, det vill säga länder i Annex 1. Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut cirka 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2012. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med knappt 14 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på drygt 1 100 miljoner ton och jordbruket svarade för cirka 1 400 miljoner ton år 2012.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2012 till knappt 6 500 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan EU:s utsläpp uppgick till drygt 4 500 miljoner ton.

Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 19 procent sedan 1990. Minskningen har till stor del skett på grund av minskade utsläpp inom industri, bostäder och lokaler, jordbruk samt avfallssektorn. Även i de nya medlemsländerna som tillkom 2004 har det skett minskningar till följd av övergång till marknadsekonomier och omstruktureringar inom industrin.